БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Активни мерки за заетост

На 7 април 2004 г. се проведе заседание на Съвета за сътрудничество към Дирекция “Бюро по труда”- Искър. В заседанието взе участие и представител на Българската търговско-промишлена палата.

Обсъдени бяха документите, подадени от 8 фирми за ползване на преференциите за работодатели, които се предоставят на база на различни членове от Закона за насърчаване на заетостта.

Директорът на дирекция “Бюро по труда” – Искър Васил Георгиев направи мотивирано предложение за вземане на решение по подадените документи. В резултат на предприетите активни мерки се наблюдава тенденция на понижение на безработицата в община Искър в София и в момента тя е 3,3 %.