БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


НЦПО ще осъществява сътрудничество с Бюро по труда "Красно село"

На 20 февруари 2004 г. зам.-председателят на БТПП Георги Чернев се срещна с директора на Дирекция Бюро по труда "Красно село" Нели Бакалова. Двамата обсъдиха въпроси, свързани с професионалното обучение и заетост и изразиха задоволство от конкретизирането и разширяването на сътрудничеството между НЦПО в системата на БТПП и Дирекцията Бюро по труда "Красно село". На срещата беше решено БТПП да има свой представител в Съвета за сътрудничество към Дирекцията на Бюро по труда "Красно село".

Методиката за оценка на предложенията за обучение за придобиване на професионална квалификация и за мотивация, организирани и финансирани от Агеницията по заетостта също беше тема на срещата. Критерият "Икономически най-изгодното предложение" не отразява възможностите на обучаващите организации за качествено обучение. Някои обучаващи организации предлагат ниска цена за обучение на един участник, с което печелят конкурса, а след това не подсигуряват необходимото качество на обучение съгласно изискванията на съответните закони и правилници за тяхното приложение. Предлага се да се даде приоритет на качеството на обучението. Обсъди се и проблемът за активизиране на работодателите за участие в процеса на обучение. Счита се за целесъобразно средствата за обучение да се отпускат на заинтересовани работодатели, които да имат право да избират обучаваща организация и да се задължават да приемат на работа обучените кадри или част от тях. В момента тази възможност съществува като работодателят може да посочи обучаващата организация, на която Бюрото да преведе сумата за обучение. Необходимите условия са обучаемите да не са по-малко от 10 и работодателят да ги вземе след това всичките на работа. НЦПО предлага работодателят да посочва поне 10 за обучение, но да не бъде задъжен да вземе повече от 30 %. Ако изпълни това задължение да получи премия от 20% върху сумата за обучение, които да изпозва за инвестиции. Ако не назначи 30% от обучените - да върне сумата за обучение. Работодателят да има право да посочва само лицензирани от НАПОО центрове за обучаващи организации.

Back   HOME 24 февруари 2004 г.