БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Становище относно:
Проект на закон за отнемане в полза на държавата на имущество,
придобито от престъпна дейност

Българската търговско-промишлена палата (БТПП), като изразява становищата на нейните членове подкрепя идеята за бързи икономически мерки срещу престъпността. Едновременно с това БТПП изразява сериозни резерви срещу принципите, въз основа на които е разработен посоченият по-горе законопроект.

На първо място считаме, че законопроектът не конкретизира в необходимата степен проявите (нарушенията) срещу които той е насочен, т.е. условията, при които той се прилага:

Неясните условия за прилагане на закона дават възможност за субективно тълкуване и прилагане, за непоследователното му практическо прилагане, за прояви на своеволност и корупция и създават несигурност в правната и бизнес-средата.

На второ място регламентираното в законопроекта т.н. „особено производство" пред Агенцията за отнемане в полза на държавата е противоконституционно и нецелесъобразно:

Белезите за неконституционност и нецелесъобразност на предлаганото ново „особено" производство създават много сериозни съмнения за ефективността при неговото практическо прилагане.

На трето място не са регламентирани последиците (по отношение на установената „престъпна дейност" и вината) на акта на гражданския съд по разглеждания закон за наказателния съд в случаите, когато наказателното производство се развива по-късно. Според сега действащия Гражданско-процесуален кодекс присъдите на наказателния съд са задължителни за гражданския относно наличието на престъпление и вината на дееца. Гражданският съд може да се произнесе за наличие на престъпно обстоятелство само в строго определени случаи (когато наказателното дело е спряно, или прекратено и др. под.). В разглеждания законопроект се създава възможност (чл. 36, ал. 3, извън случаите на чл. 3, ал. 1) гражданският съд да се произнесе относно извършването на престъпление, без да е уредена силата на неговото решение за наказателния съд (процес). Нещо повече - чл. 36, ал. 6 регламентира възможност, въпреки влязлата в сила присъда на наказателния съд гражданският съд да приеме, че имуществото е придобито по законен начин.

С други думи и независимо от изложеното в пунктове 1 и 2 по-горе законопроектът се нуждае от сериозно доразработване в частта на съотносимостта на актовете на гражданския съд към тези на наказателния досежно установената „престъпна дейност" и вината на дееца.

На четвърто място не е съобразен конституционният принцип за равнопоставеност на гражданите пред закона (чл. 6, ал. 2), тъй като законопроектът ограничава действието на акта при влезли в сила присъди за престъпления , извършени до пет години преди влизането му в сила.

Ако има някакво логична мотивация за обратно действие на закона за точно 5-годишен, а не за някакъв друг период, то тя е неразбираема.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

БТПП счита, че законът няма да постигне на практика поставените от него цели, освен поради изложените по-горе съображения, още и поради факта, че практическото допълване на съдебното с ново административно (особено) производство в никакъв случаи не гарантира по-голяма бързина, обективност и ефективност.

И сега има регламентирани процедури за предварително обезпечаване на конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност (по Наказателно-процесуалния кодекс), както и за конфискация на такова имущество (по Наказателния кодекс). Макар, че условията за тези мерки са по-ограничени от предвидените в законопроекта, мерките не се прилагат, или се прилагат неефективно.

Борбата с престъпността може да бъде ефективна и при сега съществуващите процедури, ако те се изпълняват качествено и своевременно. Условията за прилагането на тези процедури могат също да се разширят в Наказателно-процесуалния кодекс и в Наказателния кодекс.

В подсобни насоки следва да се демонстрира активността в борбата срещу престъпността, а не в създаването на държавни структури и нови, "особени" процедури.

Back   HOME 17 февруари 2004 г.