БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проект за създаване на специален фонд за финансиране на национална реклама в чужбина

Българската търговско-промишлена палата предлага следните основни аспекти на посочения по-горе проект:

 1. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • увеличаване на износа на конкурентни на международния пазар български стоки и постепенно преодоляване на отицателното търговско салдо;
  • увеличаване на брутния вътрешен продукт;
  • стимулиране на чуждите инвестции в страната;
  • рязко подобряване на икономическото състояние на стопанските субекти, които произвеждат и изнасят такива стоки;
  • повишаване на заетостта и на потребителското търсене в страната;
  • увеличаване на степента на опознаваемост на страната и на нейния имидж.

 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОДУКТИ, за които ще се извършва национална реклама, предвид тяхната специфичност, обусловена от:

  • географските природни дадености;
  • екологично чистата природа;
  • традициите;
  • наследството;
  • биологичното разнообразие и др. под.,

  като напр. определени видове от следните български продукти:

  • вино, бира и ракия;
  • сирене и кисело мляко;
  • колбаси;
  • билки и подравки;
  • минерална вода;
  • мед;
  • розово масло и пр.

 3. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕКЛАМА - в два органа към Министерски съвет и регонално сътрудничество от областните управи и общините:

  1. Държавно-обществен орган:

   а) с представители на:

   • заинтересуваните ведомства (Министерство на икономиката, Министерство на земеделието, Министество на финансте, Държавна агенция за българите в чужбина, Патентно ведомство, Държавна агенция по стандартизация и метология, фонд "Земеделие" и пр.);
   • общините и областите, в които се произвеждат национално рекламираните стоки;
   • браншовите организации, чиито членове произвеждат и изнасят национално рекламирани стоки;
   • национално представителни организации на работодателите и др. заинтересувани организации;

   б) с функции:

   • разработване и предлагане за утвърждаване от Министерски съвет на годишен план за разходване на средствата за държавно финансово подпомагане на националната реклама;
   • приемане на общ годишен финансов план за национална реклама;
   • приемане на годишни програми за национална реклама, пряко финансирани от бюджета и от други източници;
   • приемане на програми за национална реклама непряко финансирани от бюджета и от частни стопански субекти - чрез извършване на координирани организационни усилия, общи експертни действия, лабораторни възможности и др. под., насочени към постигането на определен резултат (напр. вътрешна и международна защита на марка, или на географско наименование за произход; на приемане на международен стандарт; на защита на наименование в Европейския съюз по утвърдените от него регламенти и др.);
   • приемане и предлагане за утвърждаване от Министерски съвет на годишен отчет за финансово изпълнение на програмата, субсидирана от бюджета;
   • приемане и предлагане за утвърждаване от Министерски съвет на годишен организационен и финансов отчет на Агенцията за национална реклама за изпълнение на програмата;
   • разработване и предлагане за утвърждаване на Министерски съвет на национални стратегии, концепции и програми за стимулиране производството и износа на национално рекламирани стоки;
   • разработване и предлагане на становища по нормативни актове, отнасящи се до производството и износа на национално рекламирани продукти;
   • периодични и непериодични издания, популяризиращи качествата на български стоки, условията за инвестиране в България, географските и природни възможности на страната, човешките възможности и др. под.

   в) с организационно-финансово обслужване на този орган от Министерски съвет.

  2. Държавен орган - Агенция за национална реклама с функции:

   • изпълнение на програмите за национална реклама, утвърдени от държавно-обществения орган;
   • администратор на приходите за национална реклама;
   • информационна дейност, консултации и препоръки за извършване на действия от производителите и износителите (вкл. и от браншовите им обединения) на национално рекламирани стоки;
   • координиране на дейността по национална реклама на службите по търговско-икономически въпроси в чужбина, мисиите, българите, живеещи в чужбина, както и на областните управи;
   • посредничество при осъществяване на делови и търговски контакти;
   • координиране на дейностите между отделните лица по изпълнение на програмата за национална реклама, чрез непряко финансиране и др.

   Заб. Функциите на тази Агенция биха могли да се изпълняват и от Агенцията за насърчаване на предпремачеството (предложена в проекта за изменение на Закона за малките и средни предприятия), която би следвало да се преобразува в държавна агенция.

  3. Регионално сътрудничество за извършване на националната реклама от страна на областните управи, както и на общините, които имат партньорства в чужбина.

 4. ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РЕКЛАМА:

  1. По пряк начин:

   • · бюджетни средства;
   • · добоволни вноски на стопански субекти, произвеждащи и/или изнасящи рекламираните продукти; от фондове и организации;
   • · задължитено вноски (чрез частично данъчно облекчение) на стопански субекти, произвеждащи и/или изнасящи рекламираните продукти; от фондове и организации
   • · приходи от продажба на издания, абонамент, реклами на други продукти;
   • · отчисления от фонд "Земеделие" (до 2007 год.);
   • · приходи от лихви по депозити;
   • · част от приходите от глоби в съответните отрасли;
   • · финансова помощ от международни програми, проекти и др. под.;
   • · дарения.

  2. По непряк начин, чрез извършване на координирани организационни усилия, общи експертни действия, лабораторни възможности и др. под., насочени към постигането на определен резултат (напр. вътрешна и международна защита на марка, или на географско наименование за произход; на приемане на международен стандарт; на защита на наименование в Европейския съюз по утвърдените от него регламенти и др.).

  3. Изключване от финансиране на стопански субекти, които са неизправни по отношение на данъчните и осигурителните си задължения.

 5. СПЕЦИФИЦИРАНЕ НА ВИДА РЕКЛАМА за различните продукти, с оглед начина на нейното провеждане и разхода за извършването й:

  1. Според адресата: потребителска реклама (към крайния масов потребител) и промишлено-търговска (към търговците на едро и дребно).
  2. Според броя и вида на рекламираните продукти: самостоятелна реклама (за един вид продукт), групова реклама (за група продукти, близки по вид - напр. напитки); колективна реклама (за група продукти от различни видове).
  3. Според "живота" на рекламата: първоначална (изисква висока интензивност и високи разходи); поддържаща (за стабилизиране и разширяване на търсенето), напомняща.
  4. Според териториалния обхват: местна (насочена към търговци и потребители в определен регион в чужбина); за определена държава, или глобална (използваща еднакви рекламни кампании с идентични образи и съобщения в много страни).
  5. Според начина на възприемането на рекламата: визуална, звукова и зрително- обонятелна(-вкусова, -осезателна).

 6. СПЕЦИФИЦИРАНЕ НА НАЧИНИ НА РЕКЛАМИРАНЕ за различните продукти и случаи:

  • вътрешна и международна защита на марки и географски наименования за произход на национално рекламирани стоки; защита на намименование на български продукт в Европейския съюз по регламента на този съюз; защита на международен стандарт на български продукт (под. на българското розово масло) и др. под.;
  • рекламна презентация на българските стоки под едно и също мото, лого и текст;
  • телевизионни и радио-канали;
  • интернет сайтове, банери (вкл. музикални, real-video, flash и пр.), регистрация в световни търсачки и пр. под.;
  • вестници, списания, брошури, каталози, вкл. ароматизирани с рекламирания продукт (пр. розово масло) листовки
  • видеофилми;
  • борси и изложения;
  • рекламни сувенири, плакати, пана;
  • пресконференции с чужди журналисти;
  • дегустации, презентации, промоции;
  • съпровождане на отделните начини със специфични атракции - народни танци, носии, представяне на български обичаи и др.;
  • регулярно провеждани допитвания (анкетиране) на предварително набелязани групи - за оценка на степента на познаване на България и на национално рекламираните от нея продукти;
  • използване на дистрибутори, партньори и съпричастни към националната реклама лица - българи в чужбина, фондове, мисии и пр.

Back   HOME 17 февруари 2004 г.