БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


В БТПП се проведе дискусия за законодателството и митническите нарушения

В БТПП се проведе кръгла маса на тема “Законодателство и митнически измами”. В началото на срещата зам.-председателят на БТПП Георги Чернев подчерта много доброто взаимодействие на БТПП с Минисерство на транспорт, Агенция Митници и другите държавни институции и представи предложенията на БТПП за законодателни промени, насочени към повишаване на ефективността на функциониращата в страната система за предотвратяване, констатиране и санкциониране на митническите нарушения, които водят до нелоялна конкуренция и ощетяване на бюджета.

Провеждането на дискусията беше инициирано от представители на браншовите организации. Председателят на Асоциацията на износителите на облекло и текстил г-н Роберт Александрйиски и председателят на Браншовия съюз на кожарската, кожухарската, обувната и галантерийната промишленост г-жа Соня Петкова, отново поставиха остро проблемите за ефективността на механизмите за установяване на страната по произход на стоката, за занижаването на реалната митническа стойност, както и косвено свързания с темата въпрос за намаляване прага за регистрация по ДДС.

Освен представители на браншовите организации, на кръглата маса присъстваха г-жа Анелия Крушкова - зам.-министър на транспорта и съобщенията, г-н Асен Асенов- директор на агенция “Митници , г-н Дамян Лазаров - председател на Комисията за защита на потребителите, представители на МВР, Дирекция “Гранична полиция” и др. Изказани бяха становища по конкретните предложения за законодателни промени в посока принципно съгласие, бяха предоставени данни и направени оценки за действията и резултатите на администрацията в борбата с митническите нарушения.

Представителите на Агенция “Митници” подчертаха, че голямо значение в борбата с митническите нарушения трябва да се отдели на нетарифните мерки, тъй като по тяхно мнение тарифните марки се прилагат в пълния им капацитет.

В хода на дискусията председателят на БТПП Божидар Божинов постави акцент на проблема за събирането на ДДС в реални размери, във връзка с констатирани разлики между декларираната цена на стоките и цената, с която стоките се предлагат за продажба на вътрешния пазар. При наличието на нелоялна конкуренция и по инициатива на съответната фирма или браншова организация да се сезира Комисията за защита на конкуренцията, която в рамките на 24 часа, заедно с Икономическа полиция и данъчните служби, да вземе бързи мерки спрямо нелоялните търговци. Председателят на БТПП подчерта значението на митническата информационна система БИМИС, до която при съответните нива в реално време да имат достъп и други контролни органи и заинтересовани страни.

В отговор на тази инициатива председателят на Комисията за търговия и защита на потребителите г-н Лазаров, представи възможността за достъп до информационната система на Комисията, в която се съдържа информация за проверените обекти, цените на стоките, вносители, производители, констатирани нарушения. Достъпът до информационната система може да бъде на различни нива, с оглед спазване на конфиденциалността на информацията.

Кръглата маса приключи с формулиране на следните предложения:

В заключение зам.-председателя на БТПП Георги Чернев отново подчерта мотивите, които обединяват исканията на бизнеса по поставената тема. Иска се защита не на интересите на отделна фирма, а на интересите на бранша в неговата цялост, като тази защита трябва да бъде своевременна.

 

Back   HOME 22 януари 2004 г.