БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Националният център за професионално обучение в системата на БТПП организира двудневен семинат на тема ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

І. ГРАФИК

Дати

Час

Организатор

Място на провеждане

Записване

28 и 29 януари 09:00 - 18:00 НЦПО – клон Кюстендил Кюстендил, ул.”Демокрация”, 44, сгр. на Обл. Съвет, ет. 2 тел.: 078/5 13 70; 5 13 71
Факс: 5 13 71
e-mail: kncci@bcci.bg
04 и 05 февруари 09:00 - 18:00 Национален център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО) София, ул.Парчевич 42, БТПП, ет. 4 тел. 981 34 19
Факс 981 34 19
e-mail: education@bcci.bg
10 и 11 февруари 09:00 - 18:00 НЦПО – клон Перник Перник, кв. Димова махала, ул.”Козлодуй”, 3, Залата на ПТПП, ет. 1 тел.076/603356
тел/факс:076/640335-(38)
e-mail: ptpp@pernik.net
17 и 18 февруари 09:00 - 18:00 Национален център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО) София, ул.Парчевич 42, БТПП, ет. 4 тел. 981 34 19
Факс 981 34 19
e-mail: education@bcci.bg

ІI. ЦЕНА

София - 150 лв с ДДС за два дни, с включени кафе-паузи и обяд.
Банкова сметка на НЦПО: ОББ АД – клон Фритьоф Нансен, банков код 20080023, сметка №1000388618

Кюстендил – 160 лв с ДДС за два дни, с включени обяд и кафе-паузи
Банкова сметка на НЦПО – клон Кюстендил: ОББ АД – клон Кюстендил, банков код 20080023, сметка №1019936812

Перник - 150 лв с ДДС за два дни, с включени кафе-паузи
Банкова сметка на НЦПО – клон Перник: Българска пощенска банка АД – клон Перник, банков код 92079475, сметка №1060219519

ІII. ПРОГРАМА

  1. Разглеждане на всички основни счетоводни процедури във връзка с годишното счетоводно приключване, регламентирани в Националните и Международните счетоводни стандарти. Ще бъде обърнато особено внимание на преоценка и обезценка на активите; провизии, условни задължения и условни активи; фундаментални грешки; промени в приблизителни оценки и в счетоводната политика; ефекти от промените във валутните курсове; временни разлики и др.
  2. Специфични проблеми при съставянето на данъчен амортизационен план.
  3. Специфични моменти при съставяне на консолидиран финансов отчет.
  4. Годишен финансов отчет – съставни части и особености при тяхното изготвяне.
  5. Изготвяне и оповестяване на счетоводна политика.
  6. Закон за корпоративното подоходно облагане, действащ към 31 декември 2003 година и данъчна декларация.

ІV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА

Светлана Цветанова Найденова е завършила Университета за Национално и Световно Стопанство, специалност “Финанси и Кредит”. Дипломиран експерт-счетоводител е от 1995 г. и има осем години стаж в областта на одитирането. Поддържа постоянно високо ниво на квалификация чрез участие в семинари и конференции, организирани от Американска Агенция за Международно развитие /USAID/ и Корпорация Карана в областта на :

Корпоративно консултиране,

Ценни книжа с фиксиран доход,

Одит на пенсионни фондове,

Международни счетоводни стандарти,

Етика и отговорност в областта на експертното счетоводство,

Одиторска практика,

Международни стандарти за одит и др.

През юни 1999 г. Светлана Найденова взема участие, като слушател, в семинари по Международни Счетоводни Стандарти в Лондон. Темите на семинари са: “Отговорност на Одиторите във Великобритания” и “Контрол върху Одиторската Дейност”.

През декември 2001 г. след участие в конкурс, специализира Международни счетоводни стандарти и Международни одиторски стандарти в САЩ.

Светлана Найденова е сертифициран преподавател по Международни стандарти за одит от Американската Агенция за Международно развитие, както и сертифициран преподавател по Международни Счетоводни Стандарти. Участва като лектор в редица семинари организирани от Института на Дипломираните Експерт Счетоводители, Българската Търговско-Промишлена Палата и Националния център за професионално обучение в системата на БТПП.

Светлана Найденова е член на редакционния съвет на списание “Счетоводство XXІ”, има издадени различни публикации по проблемите на счетоводното и данъчното законодателство.  

Back   HOME 19 януари 2004 г.