БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
СЪЮЗ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМАТА НА БТПП

ОРГАНИЗИРАТ

С Е М И Н А Р

Ефективно управление на браншови организации

(анализ на потребностите, годишно планиране, маркетинг)

След успешно проведения на 4 юни 2003 г. встъпителен семинар от поредицата семинари за подпомагане на браншовите организации в страната, Българската търговско-промишлена палата (БТПП) , Съюза на работодателите в България (СРБ) и Национален център за професионално обучение в системата на БТПП (НЦПО), с подкрепата на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) имат удоволствието да Ви поканят за участие във втория семинар, на който ще бъдат обсъждани основни теми, свързани с ефективното управление на Вашите организации.

Време и място: 21 януари 2004г., сряда, в Национален център за професионално обучение, ул. Парчевич 42, София 1000, БТПП, ет. 3.

Продължителност на семинара: от 09.30 до 16.30ч.

В процеса на икономическото развитие на България и интеграцията към Европейския съюз през 2007г., българските фирми са изправени пред предизвикателството за приспособяване към изискванията на ЕС. Задача на браншовите организации в тази връзка е да подкрепят фирмите посредством защита на интересите им и предоставяне на услуги, ориентирани към техните потребности. Целта на настоящия семинар е да допринесе за усъвършенстването на управленския капацитет на участниците. Поканени са предимно избрани представители и ръководни служители от браншови организации, организации-“шапки”, търговско-промишлени палата, както и ръководители на икономически служби в градовете и представители на АМСП.

Участниците ще имат възможността да се запознаят по-добре със задачите и начините за управление в една бизнес асоциация в условията на пазарна икономика; да анализират потребностите на своите членове според услугите; да разработят ефективно планиране и да оптимизират маркетинга както на браншовата организация, така и на своите членове.

Съдържание и програма на семинара за 21 януари 2004г.:

09.30 ч.: Поздравление от страна на представител БТПП и СРБ и представяне на участниците
09.45 ч.: Провеждане на анкета и анализ на потребностите сред членовете на браншовите организации (г-н Емил Делев)
10.30 ч.: Представяне на резултатите от анкета сред членовете на браншовите организации относно потребностите от предоставяне на услуги (г-н Владимир Томов)
11.00 ч.: Кафе пауза
11.15 ч.: Работни групи:
1. По какъв начин да организирам анкета сред членовете?
2. Кои въпроси следва да се вземат предвид?
3. По какъв начин да анализирам резултатите и да ги приложа в конкретни услуги от страна на браншовата организация?
11.45 ч.: Доклади от страна на работните групи и Дискусия
12.15 ч.: Обедна почивка
13.00 ч.: Изготвяне на стратегическо и оперативно планиране на браншовите организации, ориентирано към потребностите на членовете (Геро Винклер)
13.45 ч.: Работни групи:
1. По какъв начин ще бъде обвързано планирането със секторите Административно управление на членовете, Финанси и Човешки ресурси?
2. Какво следва да се направи, за да може планирането да се запази реалистично и разбираемо?
3. По какъв начин може ефективно да се контролира постигането на поставените цели?
14.15 ч.: Доклади на работните групи и Дискусия
14.30 ч.: Кафе пауза
14.45 ч.: Целево ориентиран маркетинг на браншовите организации и техните членове (Емил Делев)
15.30 ч.: Работни групи:
1. По какъв начин могат да бъдат понижени маркетинговите разходи?
2. Какво трябва да се направи, за да се контролират ефективно маркетинговите резултати?
3. Разработване на съобразен с разходите маркетингов план за чужбина (на примера на ЕС)
16.00 ч.: Доклади на работните групи и Дискусия
16.15 ч.: Оценка на семинара
16.30 ч.: Заключителна сесия

Лектори: г-н Емил Делев, Делев Консулт, София, г-н Владимир Томов,INTRAC Финансово консултиране, София и г-н Геро Винклер, WINKLER Consulting, Куикборн, Германия по възложение на GTZ.

За записване за участие и допълнителна информация, моля да се обръщате към Националния център за професионално обучение в системата на БТПП, Лилия Христова тел. 981 34 19 или мобилен телефон 0888 686 856 или на e-mail education@bcci.bg.

Таксата за семинара възлиза на 70 лева ( с ДДС) и следва да бъде внесена преди началото на семинара по банковата сметка на НЦПО, No. 1000 388 618, банков код 200 800 23, ОББ, клон Фритьоф Нансен.

Следващите дати, на които ще се проведат семинари свързани с браншовите организации са:

25 февруари 2004 в София 31 март 2004 в Габрово
28 април 2004 във Варна 26 май 2004 в Русе
23 юни 2004 в Пловдив  
Back   HOME 14 януари 2004 г.