БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар
Как НПО да печелят проекти и да ги управляват успешно

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - " КАК НПО ДА ПЕЧЕЛЯТ ПРОЕКТИ И ДА ГИ УПРАВЛЯВАТ УСПЕШНО" .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 16 и 17 декември 2003 (вторник и сряда) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич, 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

Продължителност: 9:30 - 16:30

Анотация на курса: Семинарът третира един кръг от въпроси от изключителна важност, свързани с умението да разработваме и управляваме успешни проекти. Не е тайна, че често българските НПО пропускат сериозни възможности за финансиране поради неумението си да представят адекватни проекти. Понякога те изпитват трудности да доведат започнати проекти до успешен край, поради неефективното им управление и разпределение на ресурсите.

В семинара последователно се разглеждат основните принципи на работа в третия сектор, търсенето на финансови ресурси и партньори, стратегиите и тактиките при проектирането, както и успешното ръководство и управление на проектите на всички равнища. Материалът е разработен съгласно съвременните световни стандарти за Project Management и е съпроводен с множество практически примери и дискусии. Лекторката доц. Л.Илиева има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по програмите на LGI/OSI-Europe, OSF, PHARE, GTZ, UNEP др.

Основни теми на курса:

  ВЪВЕЖДАЩ МОДУЛ: КОЛКО Е ВАЖЕН ТРЕТИЯТ СЕКТОР

 1. Въведение - исторически аспекти на появата на третия сектор в българия и ролята му в процеса на демократизация и присъединяване към ЕС.
 2. Същност на НПО и начини на издръжка.

  МОДУЛ І: КЪДЕ И КАК ДА ТЪРСИМ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НПО

 3. Къде да търсим финансиране на нашите проекти: местно, регионално и национално ниво, международни фондове, предприсъединителни финансови инструменти.
 4. Основни принципи на финансиране - ex ante, ex post, финансиране по приоритетни цели.
 5. Какво представлява предложението за проект, какво е най-важно да знаем и на какво обръщат внимание донорите.
 6. Къде да търсим партньори за съвместни проекти на национално и международно ниво. Как се правят партньорски проекти.
 7. Как да кандидатстваме за проект - случаите, в които има покана и в които няма. Кога да не кандидатстваме и кога да кандидатстваме повторно.
 8. Какво да правим, ако проектът ни е отказан.

  МОДУЛ ІІ: КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ

 9. Вникване в същността на проектната тематика. Ролята на Ръководителя на проекта.
 10. Първи стъпки за разработка на успешен проект:
 11. Планиране на проектните дейности:
 12. Прогнозиране на резултатите от проекта, планиране на риска и обезпечаване на устойчивост.
 13. Правилно изготвяне на проектния бюджет - бюджетна матрица, собствен принос, финансови и нефинансови ресурси.
 14. Какво представлява логическата матрица на проекта и как се създава.
 15. Представяне на валидни придружаващи документи към проекта:

  МОДУЛ ІІІ: КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ ПРОЕКТИТЕ

 16. Подбор на проектния екип и на подизпълнители
 17. Взаимоотношения с партньорите и с всички, засегнати от проектните дейности
 18. Как се извършва мониторинг и оценка на проекта
 19. Документация и комуникация. Как да разпространим най-ефективно информация относно развитието и резултатите от проекта
 20. Как да представим отчетните доклади (междинен и окончателен)

Лектор: доц. Лучия Илиева - президент на ЛИМАСОЛ Консултинг, старши консултант на GOPA по GTZ-проекта за насърчаване на икономиката и заетостта; PHARE - консултант по проект 0102.03 BG "Културен туризъм"; консултант към Институт "Отвоерно общество" - Будапеща.

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org/index3_calendar

Таксата за семинара в размер на 100 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена само по банков път на

Back   HOME 11 ноември 2003 г.