БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар
"Годишно счетоводно и данъчно приключване"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - "Годишно счетоводно и данъчно приключване".

Семинарът ще се проведе на 9 декември 2003 (вторник) в сградата на БТПП, на ул. Парчевич, 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

ПРОГРАМА
9. 12. 2003 г. - вторник  
   
9:00 - 9:30 ч. Регистрация на участниците
9:30 - 10:45 ч. Основни етапи на годишното счетоводно приключване:
инвентаризацията на активи и пасиви;
провизии;
преоценки на активи и пасиви;
обезценка на активите.
10:45 - 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 - 12:30 ч.
 • Изготвяне на Годишен финансов отчет: последователност; съдържание.
 • Годишна данъчна декларация:
  преобразуване на финансовия резултат
  постоянни и временни разлики;
  временни данъчни разлики и пр.
 • Приложение към ГФО. Одитиране и публикуване. 
  Лектор: Емил Евлогиев, дипломиран експерт счетоводител
   
13:30 - 14:45 ч. Годишно данъчно прилключване, предвидено в закона за корпоративното подоходно облагане.
Новите амортизационни норми за данъчни цели.
Годишно данъчно приключване по закона за облагане доходите на физическите лица.
14:45 - 15:00 ч. Кафе-пауза
15:00 - 16:30 ч.
 • Особености, които следва да се имат предвид при приключване
  на данъчната година по отношение на ДДС и на акцизите.
 • Особености, които следва да се имат предвид при приключване
  на данъчната година по отношение на закона за местните данъци и такси.
   
  Лектор: доц.д-р Йосиф Аврамов, финансов консултант

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел./факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон - заявка.

За повече информация: www.education-bulgaria.org/index3_calendar

Таксата за семинара в размер на 70 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена само по банков път на сметката на:

Back   HOME 11 ноември 2003 г.