БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ncpog.gif (8140 bytes)

Семинар
"Приложение на акредитивите, инкасата и банковите гаранции във финансово-счетоводната практика на фирмата"

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “ ПРИЛОЖЕНИЕ НА АКРЕДИТИВИТЕ, ИНКАСАТА И БАНКОВИТЕ ГАРАНЦИИ ВЪВ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ПРАКТИКА НА ФИРМАТА“ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 18 и 19 ноември 2003 (вторник и сряда ) в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

Продължителност: 9:30 – 16:30

Анотация на курса: Учебният план на курса е изготвен с цел да се създадат задълбочени професионални умения на специалистите, ангажирани в областта на финансовия мениджмънт, респективно в счетоводните дирекции на фирмите.

Основни теми на курса:

 1. Основни форми на плащанията.
 2. Документарен акредитив.
 3. Товарни документи.
 4. Застрахователни документи.
 5. Насрещен акредитив.
 6. Акредитив на заготовка.
 7. Възобновяем акредитив.
 8. Документарно инкасо.
 9. Плащане по открита сметка.
 10. Платежни искания, платежни нареждания и плащане с чекове. Плащане по електронен начин.
 11. Банкови гаранции. Видове банкови гаранции.
 12. Търговско-кредитни рискове.

Лектор: хон.доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, президент на консултантската неправителствена организация Международен фонд "Център за насърчаване на чуждестранните инвестиции и за развитие на малките и средни предприятия", хоноруван съветник в Народното събрание, взел участие в разработката на законопроектите за: малките и средните предприятия, за Сметната палата, за устройството на държавния бюджет, за защита на потребителите и правилата за търговия, за кредитните кооперации и сдружения, който все още не е приет и др. Автор и съавтор на над 15 книги и учебници по финанси и финансов контрол.

Литература: Аврамов, Й., Попов, Д."Пари Кредит Борси", ИК"Нова звезда", С., 2001

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: education@bcci.bg.

За повече информация: http://www.education-bulgaria.org/index3_calendar.htm

Таксата за семинара в размер на 100 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена само по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр.Нансен.

Back   HOME 11 ноември 2003 г.