БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП беше избрана за председател на Асоциацията на балканските търговски палати

Председателят на БТПП Божидар Божинов, който ще бъде начело на Асоциацията на балканските палати през 2004 г., представи освовните приоритети в дейността на АВС на XVII-тата сесия на Генералната асамблея на Асоциацията в Подгорица на 30 и 31 октомври. На събранието беше изготвено обръщение към правителствата на всички балкански страни-членки на АВС, в което са откроени конкретни предложения за подобряване на бизнессредата в Региона.

БТПП е учредител и представлява България в АВС. В събранието в Подгорица участват председателите на търговско-промиишлените палати в столиците на балканските страни. През 2003 г. балканската асоциация беше под председателството на Румъния.

БТПП ще активизира дейността на работната група по улеснение на търговията, отговаряща за разрешаване на проблемите, свързани с тарифни и нетарифни ограничения, визи, транспорт и преминаване на гранични пунктове. През периода на председателството си Палатата планира създаването на балканска бизнес академия, с цел осъществяване на дистанционно обучение на предприемачи от страните на АВС, с което да се подпомогне професионалното обучение на бизнеса от региона. БТПП ще подпомогне и сътрудничеството между браншовите асоциации от региона като бъдат определени приоритетните отрасли за Балканите.

Сред приоритетите в председателстовото на БТПП са институционално укрепване и активизиране дейността на АВС, подпомагане и улесняване на бизнес връзките между фирмите-членове на търговските палати и съдействие за подготовката на фирмите от страните на АВС за предстоящото членство в Европейския съюз и навлизането им на европейските пазари.

През 2004 г. се очаква и провеждането на Балкански партенариат, съпроводен с конференция с актуални за региона икономически теми.

Back   HOME 30 октомври 2003 г.