БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП участва в заседание на НСТС относно проекта на бюджет за 2004 г.

Във връзка с получените на 28 октомври 2003 г. на Националния съвет за тристранно сътрудничество от Министерство на финансите материали, относно проекат на бюждета за 2004 г., БТПП оценява положително получаването в пълен вид на материалите, но отбелязва крайно недостатъчното време за тяхната оценка и анализ.

Благодарение на своята готовност, което се дължи на: предварително извършената огромна работа за изследване, свързано с равнището на отделните данъци и тяхното влияние върху приходите "Данъци и растеж:системна данъчна политика за икономически растеж" (обем 142 страници); организираната от БТПП още през месец май т.г. конференция на тема "Данъци 2004"; постоянният контакт с реалната икономика и браншовите организации, които дадоха мандат на Палатата, чрез който да получава и анализира всички предложения свързани с данъци, осигуряване и т.н.

БТПП продължава да стои зад всички направени и изпратени предложения - (виж интернет страница), но акцентира върху три от тях, а именно:

Корпоративния данък. Да се намали данъчната ставка от 23,5 на 15 %. Съгласно разчетите, намалението на корпоративния данък с 7 пункта ще увеличи като цяло събраните данъци и със сигурност ще доведе до нарастване на БВП с 14-15 % , вместо планираните в проектобюджета 5-6 %. Позитивният ефект от ускорения икономически растеж е безспорен и пряко ще се отрази на инвестиционната активност в страната (това на свой ред ще се отрази отново на растежа на БВП); ще допринесе и за допълнително легализиране на още 8 % от оборотите; увеличаване на равнището на отчетените доходи, а от тук и до увеличаване на приходите от останалите приходоизточници. Драстичното намаление на корпоративния данък на 15% няма да доведе до спадане на приходите от този данък от МСП, защото 5% от фирмите в България плащат 92% от данъка.
Към горните аргументи можем да приложим още един, съгласно който 80% от фирмите са на мнение, че е по-добре намаляването на корпоративния данък да е рязко, вместо предлагания вариант от правителството - плавно.

Диференцирана ставка 10% ДДС за млечните продукти и хляба Браншовите организации от млекопреработването и хлебарите многократно са защитавали тезата за облагането на млечните продукти и хляба с дифиренцирана ставка по ДДС в размер на 10%. Видно от техните разработки е , че това ще доведе до увеличаване на приходите от ДДС с около 30 милиона лева. Освен това ще направи отраслите по-конкурентноспобни и ще намали сивата икономика в браншовете. В приложения материал има достатъчно информация за диференцираните ставки по ДДС за тези продукти в ЕС. По този въпрос има и подкрепа от ръководството на МЗ.

Намаляване на прага на задължителната регистрация по ДДС на 5 000 лв и задължителна регистрация за обктите, които извършват търговска дейност. По мнение на браншовите организации това искане ще доведе до пресичане на каналите за контрабанда и до намаляване на сивата икономика.

Едновременно с това БТПП е за въвеждане на семейното подоходно облагане; единен пропорционален подоходен данък 15 %, изплащан при източника на дохода; драстично намаляване на таксите за административни услуги на бизнеса като техния размер се съгласува предварително с нас; предлагаме съотношението на вноските за социално осигуряване, извършвани за сметка на работодателя и работника да стане съответно 50:50; да се премахне тавана на пенсиите.
Back   HOME 29 октомври 2003 г.