БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Семинар
" МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА "

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - " МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА" .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 9 и 10 октомври 2003 ( четвъртък и петък ) в сградата на БТПП, на ул. "Парчевич" 42, София 1000, в залата на 4-ти етаж.

Продължителност: 9:30 - 16:30

Анотация на курса: Учебният план на курса е изготвен с цел да се създадат задълбочени професионални умения на специалистите, ангажирани в областта на външната търговия и на митническото посредничество по отношение на актуалните промени в митническата ни политика. Основни теми на курса:

  1. Кратка история на митническия контрол в България. Съвременна уредба на митническия контрол и митническата политика в Република България.
  2. Видове мита. Функции на митата.
  3. Основни компоненти при определянето на митните сборове. Митническа тарифа. Митническа тарифа за 2003 г. Тарифно класиране. Произход на стоките. Митническа стойност.
  4. Митнически облекчения и митнически контрол за правилното им прилагане.
  5. Външнотърговският режим на Република България и митническия контрол. Външнотърговският режим за 2003 г.
  6. Документи, използвани при вноса и износа, подлежащи на митнически контрол. Международни условия за доставка ИНКОТЕРМС 2000.
  7. Митнически контрол върху вноса и износа на стоки и валута от физическите лица.
  8. Митнически контрол на стоките под покритието на карнети АТА и ТИР. Други международни митнически конвенции.
  9. Митнически контрол, осъществяван в свободните зони и свободните складове, както и при реекспорт, унищожаване и изоставяне на новите стоки.
  10. Основни митнически производства по събиране на митнически задължения. Обезпечаване. Възникване. Заплащане. Обжалване. Погасяване. Възстановяване и опрощаване на митническото задължение.

Лектор: хон. доц. Йосиф Аврамов, д-р по икономика, президент на консултантската неправителствена организация Международен фонд "Център за насърчаване на чуждестранните инвестиции и за развитие на малките и средни предприятия", хоноруван съветник в Народното събрание, взел участие в разработката на законопроектите за: малките и средните предприятия, за Сметната палата, за устройството на държавния бюджет, за защита на потребителите и правилата за търговия, за кредитните кооперации и сдружения, който все още не е приет и др. Автор и съавтор на над 15 книги и учебници по финанси и финансов контрол.

Литература:

Аврамов, Й.,"Митнически и данъчен контрол", ИК"СИЕЛА", 2002 и "Данъчен и митнически контрол", ИК"Паралакс", 2001

Моля, желаещите да вземат участие да се обадят в НЦПО на:
тел/факс: (02) 981 34 19 и да изпратят попълнен талон-заявка на E-mail: education@bcci.bg

За повече информация: www.education-bulgaria.org/index3_calendar.htm

Таксата за семинара в размер на 100 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена само по банков път на сметката на: НЦПО 1000 388 618
банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр. Нансен.
Back   HOME 23 септември 2003 г.