БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Министър Христина Христова откри сезона на работния социален диалог

На 8 септември 2003 г. по покана на министър Христина Христова се проведе среща по въпросите и темите на тристранното сътрудничество.

БТПП подкрепи министър Христова в желанието и тристранният диалог да бъде реален и работен. В тази връзка всички участници направиха конретни и полезни за социалния диалог предложения. БТПП изложи позицията на Съвета на браншовите организации и по-конкретно настоя за обмисляне на идеята за дифиренциране на договорените минимални осигурителни прагове по региони и за отлагане с още една година на влизане в действие на закона за безопасни и здравословни условия на труд като се предвидят стимули за работодателите чрез призтнаването като разходи на средствата, които те ще инвестират за тази цел в нови машини, технологии и стандарти.

На 12 септември министър Христова ще запознае социалните партньори с проекта за бюджет на НОИ.

На 16 септември синдикати и работодатели ще обсъдят предложенията за законите в социалната област и ще съгласуват своята позиция.

Проектите на закони, по които вносител е МТСП, са нов Закон за хората с увреждания, Закон за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закон за уреждане на колективните трудови спорове. МТСП, извън своята законодателна програма, ще изработи и ще предложи за одобрение нов Закон за браншовите организации, както и промени в Закона за насърчаване на заетостта и Закона за безопасни и здравословни условия на труд. По инициатива на МТСП стартират дебати по едни от най-важните въпроси за българските граждани – политика по доходите, пенсионна система, социално подпомагане, безопасни и здравословни условия на труд, създаване на трудови съдилища.

Back   HOME 9 септември 2003 г.