БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Италианското председателство на ЕС "мечтае" за бъдеща обединена Европа

Евро Инфо Центърът при БТПП традиционно организира среща във връзка с новото председателство на ЕС от Италия.

На нея присъстваха членовете на Евроклуба и посланиците на страните-членки на ЕС Белгия, Финландия, Кипър, Румъния, Великобритания.

От 1 юли 2003 г. Италия пое председателството на Съвета на Европейския съюз. До 31 декември 2003 г. Италия ще бъде страната, която ще планира и ръководи делата на различни нива на Съвета на министрите на ЕС, ще осъществява сътрудничеството с Европейския парламент, Европейската комисия и останалите институции на ЕС, ще представлява ЕС в отношенията му със страни извън Съюза и в международните организации. Италия поема председателството на ЕС за 11-ти път.

Следващата страна, поемаща председателството на ЕС от 1 януари 2004 г. ще е Ирландия.

 

Мотото на Програмата на италианското председателство е "ЕВРОПА: ГРАЖДАНИ НА ЕДНА СПОДЕЛЕНА МЕЧТА".

Н. Пр. г-н Жан Батиста Кампаньола - извънреден и пълномощен посланик на Република Италия в България, очерта основните приоритети в Програмата на срещата: до 2010 г. европейската икономика да се превърне в най-динамичната и конкурентоспособна икономика, базираща се на научните достижения, (в изпълнение на Лисабонската стратегия) чрез нарастване на публичните инвестиции, модернизация на трудовия пазар и повишаване на предприемаческата култура, осигуряване на устойчивост на пенсионните системи, създаване на ефективна транспортна мрежа и т.н. " Италианското председателство възнамерява да постави ударението върху редица дейности, които градят върху постигнатото от предишни председателства на ЕС. Ние ще положим особено активни усилия за развитието европейската икономика така, че тя да постави приоритета върху инвестициите в инфраструктурата, развитие на човешкия капитал, по-голяма гъвкавост, научноизледователската дейност и постигане на по-големи успехи в икономическата дейност." - каза г-н Кампаньола.

Във връзка с мотото на италианското председателство очакванията са насочени към: пътна карта за приключване на преговорите по присъединяване на България към ЕС; повече и по-големи инвестиции от ЕС и по-конкретно от Италия, която за периода 1992-2002 г. се нарежда на 3-то място по брутно стойностно изражение на преките чужди инвестиции (569,9 млн. щ.д) но през 2002 се забелязва известен спад в ПЧИ - 19.6 млн. щ.д.); активизиране на стокообмена между България и страните от ЕС и укрепване на трансграничното икономическо сътрудничество на Балканите. Делът на страните-членки в износа на България за 2002 г. е 55.86%, а във вноса - 50.28%. Делът на ЕС в общия стокообмен 52.6%. За 2002 г. Италия заема 1-во място в износа на България със стойностно изражение 854.5 млн.щ.д. и 3-то място във вноса - 883.4 млн.щ.д.; по-нататъшно укрепване на традиционните двустранните бизнесконтакти - организиране на бизнесмисии, бизнесфоруми, кооперационни борси и други форми на взаимно опознаване и сътрудничество на предприемачите от двете страни; Очакваме и лобиране от страна на Италия за окончателно завръщане на България в европейското семейство като редовна-членка на ЕС; ускоряване приобщаването на страните от Балканския регион към Обединена Европа.

На финала на срещата председателката на Евроклуба към БТПП и директор на Информационния център на Делегацията на ЕК в България Ингрид Шикова връчи на италианския посланик почетна значка и го обяви за член на клуба.

БТПП ще продължи да работи активно по посока на подготовката на бизнеса за разширяването на ЕС и по време на италианското председателство с редица иницианиви: разработване на специализирана страница в Интернет за разширяването на ЕС с дискусионен форум, която ще бъде окончателно завършена през септември 2003 г.; участие на Евро Инфо Центъра при БТПП в проект, предвиждащ организирането на голям бизнес форум-патернариат във Виченца, Италия, през ноември 2003 г.; постоянно действащ "Enlargement Help Desk" (информационен пункт по въпросите на разширяването на ЕС) в Евро Инфо Центъра на БТПП с цел подпомагане адаптирането на предприемачите към изискванията на ЕС и др.

Back   HOME 16 юли 2003 г.