БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Проблемите по ФАР през погледа на бизнеса

На 15 май 2003 г.от 11:30 ч в зала 6 (запад) на НДК, в рамките на Българския инвестиционне форум, Българската търговско-промишлена палата беше модератор на кръгла маса “Програма фар - как да преминем успешно летвата?”.

За последните години много от браншовите организации, регионални търговско-промишлени палати и други неправителствени организации натрупаха положителен и недотам положителен опит при кандидатстването по проекти на Фар. БТПП пое ангажимента като модератор на кръглата маса да представи проблемите, които срещат участниците в проектите. Успехите могат и се представят от правителството.

Като основен проблем браншовите организации посочват недооценката от комисиите на значимостта на проектите от гледна точка на практиката и потребностите. Често пъти проектите са на теми, които не са интересни за браншовите организации и регионалните палати, т.е. за бизнеса. Интересни например теми са :

В същото време голямо внимание се отделя на теми свързани с групите на малцинствата, на здравеопазване, екология, местно самоуправление и др. Проблемите със здравеопазването, екологията и други са решими в бъдеще и със собствени средства от бюджета ако има успели предприемачи, които да плащат данъци.

БТПП предлага да се промени структурата на проектите и да се даде тежест на проекти (поне 50 %), които подпомагат предприемачеството.

Условията в самия проект често пъти са пречка за участие на някои браншове. Например изискването за 5 външни партньора по проекта Phar Small Projects е нереално и неизпълнимо за бранш като Хлебопроизводството, чиято браншова организация членува в три международни организации.

БТПП предлага по-активно сътрудничество и диалог на правителството с браншовите организации и защитаване на условия за участие в проекти, които са реални и осигуряват достъп до проектите.

Начинът на финансиране на спечелени проекти затруднява бенефициентите. В момента правителството налага на бенефициентите финансиране на траншове както следва 40:40:20, т.е. 40 % авансово, 40% при изпълнение на половината от дейностите по проекта и 20% след приключване изцяло на проекта. В същото време правителството е договорило други условия 80:20 или 75:25.

БТПП предлага финансирането на проектите да става при договорените условия 80:20 или 75:25.

Тръжната процедура е друга пречка при проектите. България е подписала споразумение да изисква от бенефициентите тръжни процедури за активи над 30 000 евро, а за по малки стойности на се изискват само оферти. Например до 5000 евро – 1 оферта, от 5000 до 30000 евро 3 оферти. В същото време независимо от стойността на активите се изисква провеждането на тръжна процедура, което затруднява участниците.

БТПП предлага да не се прави тръжна процедура за закупуване на активи под 30000 евро.

Диалогът предполага и преговори. Изкуството на преговорите не се владее от българския чиновник. Вместо преговори кандидатите получават ултиматуми като им се спускат условия и готови договори и им се реже бюджета дори и с 40 %.

БТПП предлага правителството да създаде условия за водене на преговори с потенциалните бенефициенти.

Заплащането на българските лектори по проектите е унизително малко 2-3 лв/час. В същото време се изисква качество на преподаване, отговорност към работата. Политиката на повишаване на доходите и качеството на преподаване налагат заплащането на преподавателите да се доближава с това на чуждите експерти и консултанти.

БТПП предлага да се повиши в пъти заплащането на труда на българските преподаватели по проектите на ФАР.

Back   HOME 15 май 2003 г.