БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Не беше приета алинеята от Наредбата за представителност на работодателските организации, касаеща браншовите организации

По повод на проведената на 10 май 2003 г. извънредна среща на Съвета на браншовите организации беше подписана декларация до министъра на труда и социалната политика Лидия Шулева, във връзка с текста от проектът за Наредба за представителност на работодателските организации.

На 14 май 2003 г., благодарение на активната намеса на браншовите организации, Член. 6, ал 4 от Наредбата, според който за нуждите при установяване на представителността приема за валидно само първото по време членство на работодателя, не се прие в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

ДО
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
МИНИСТЪР на ТРУДА и СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

и

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НАЦИОНАЛНИЯ
СЪВЕТ
за ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО –
Г-ЖА ЛИДИЯ ШУЛЕВА

 Д Е К Л А Р А Ц И Я
от БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ОБЕДИНЕНИ в БТПП

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИТЕ СЪЮЗИ - обединени в Българската търговско-промишлена палата (БТПП), след съвместно обсъждане на разработения от Министерството на труда и социалната политика проект на Наредба за определяне реда за установяване наличието на критерии за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите (наричана по-нататък “Наредба/та”),

КОНСТАТИРАМЕ, ЧЕ НЕ СА ВЪЗПРИЕТИ НАШИТЕ ПРИНЦИПНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НАРЕДБАТА, ОТПРАВЕНИ ДО ВАС ЧРЕЗ БТПП,

поради което

СЕ ОБЕДИНЯВАМЕ ОКОЛО СЛЕДНИТЕ ОБЩИ ПОЗИЦИИ В НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ:

  1. Категорично заявяваме, че необосновано се забавя приемането на Закона за браншови организации, като вместо това се прокарват закони за отделни браншови съюзи и наредби, с които се измества основния Закон.

М о т и в и:

С приемането на Закона първоначално ще получат легално съдържание същността и понятието “браншова организация/съюз”, както и дейността и редът за определяне на критериите за представителност на тези съюзи, което е предпоставка за регламентиране в Наредбата на реда и начина за установяване на представителността на националните организации, в които тези съюзи членуват. Това е така, тъй като подобна поредност ще изключи риска да се декларира от кандидатстващи организации, респ. – да се възприема от Министерски съвет членство на други по вид организации (напр. съсловни), вместо на браншови съюзи.

От друга страна възприемането на направеното предложение ще направи практически възможно и колективното трудово договаряне на отраслово и браншово ниво.

  1. Да се заличи текста от Наредбата, който за нуждите при установяване на представителността приема за валидно само първото по време членство на работодателя (чл. 6, ал. 4).

М о т и в и:

Регламентирана по този начин разпоредбата нарушава принципа на свобода на членуване, респ.-на сдружаване, легализиран в текстовете на чл. 44, ал. 1 от Конституцията на Р България и в чл.чл. 2, 3 и др. от ратифицираната от Р България Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране.

Браншовите съюзи са свободни да избират организациите, в които да членуват и желаят да се зачита за всякакви цели това тяхно членуване. Членството им в различни организации е и тяхната воля кои и колко национално представени работодателски организации да ги представляват. Последното им предоставя възможност да получават от тези организации различни по вид съдействие, подкрепа и услуги, от което браншовите организации се нуждаят в определено време или по определен повод.

От друга страна критерият, предложен в чл. 6, ал. 4 от Наредбата няма никакво отношение към характеристиките за представителност; както и съответствие с реалностите в гражданското общество.

Възприемането на такъв критерий не зачита волята и интереса на браншовите съюзи коя от представителните организации да защитава техните интереси.

И на последно място (но не и по значимост аргумент) – възприемането на подобен критерий може да лиши определени браншови съюзи от възможност да се представляват на национално ниво, в случаите, когато кандидатстващата за представителна национална организация, в която тези съюзи имат първо членство не бъде утвърдена за такава от Министерски съвет.

ПОДКРЕПИЛИТЕ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПОЗИЦИИ ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ, ТЪЙ КАТО ТОВА ЩЕ БЪДЕ ПРИЗНАК ЗА ЗАЧИТАНЕ НА МНЕНИЕТО, РОЛЯТА И ЗНАЧИМОСТТА НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ И В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА СТРАНАТА НИ.

Back   HOME 14 май 2003 г.