БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ

по 6-та Рамкова Програма,

приоритет “Нови и нововъзникващи науки и технологии”

Европейската комисия обяви първия Конкурс за проекти по новия приоритет “Нови и нововъзникващи науки и технологии” /NEST/ . Конкурсът е в подкрепа на научно-изследователската дейност.

Конкурсът е обявен в Official Journal of the European Union (2003/ С 47/18), съгласно специфичната програма “Интегриране и укрепване на Европейското научноизследователско пространство”. Референтният му индикационен № е: FP6-2003-NEST-A.

В конкурса могат да участват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията за участие съгласно разпоредбите на чл. 114(2) от Регламент № 1605/2002 от 25.06.2002.

Европейската комисия е подготвила Ръководство за подготовка на предложенията, което може да се получи на следния адрес:

European Commission
The NEST Information Desk
Directorate General RTD
B-1049 Brussels
E-mail: rtd-nest@cec.eu.int
www.cordis.lu/nest

Предложенията могат да се представят в електронен формат – на CD-ROM или на дискета. Препоръчително е предложенията да се изпратят и по пощата на хартиен носител, като се използват апликационните форми в Ръководството.

Адресът, на който трябва да се изпратят предложенията, е:

“FP6 – Research Proposals”
(Call identifier: FP6-2003-NEST-D)
European Commission
B-1049 Brussels
Belgium

За 2003 г. за обявени два крайни срока за подаване на предложенията: 14.05.2003 г. и 22.10.2003 г. до 17:00 ч. Брюкселско време.

Общият бюджет по този конкурс е 28 млн. евро.

Минимален брой участници:

При целевоориантираните изследователски проекти – най-малко три независими партньора от три различни страни-членки или асоциирани страни.

При специфичните подкрепящи действия – най-малко едно юридическо лице от една страна-членка или асоциирана страна.

При този конкурс създаването на консорциуми между участниците не е задължително, но е препоръчително.

Няма тематично ограничение по отношение на представянето на предложенията, като се препоръчва те да са мултидисциплинарни. Целта е тези проекти да бъдат иновативни, нестандартни, с прилагане на нетрадиционни подходи и експериментални методологии и технологии, свързани с висока степен на риск и голяма полза за обществото, да предлагат решения на проблеми, които в продължение на дълго време са останали неразрешени.

При предложенията за целевоориентираните изследователски проекта се прилага двустепенната процедура:

Back   HOME 7 април 2003 г.