БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Три години Евроклуб към БТПП

На 25 февруари 2003 г. (вторник) от 17:00 ч. в Партерния салон на Българската търговско-промишлена палата се отбележим тригодишнината от създаването на Евроклуба при БТПП.

Евроклубът при БТПП беше учреден на 10 февруари 2000 г. по инициатива на Евро Инфо Център – София, под егидата и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Членовете на Клуба са предприемачи от различни браншове, членове на Палатата и браншови асоциации, политици, пряко ангажирани в процеса на присъединяване на страната към ЕС, както и журналисти от всички национални и регионални медии с доказан интерес към проблемите на евроинтеграцията. Клубът има национално покритие и е отворен за нови членове. Броят им до момента надхвърля 600 души.

Евроклубът при БТПП редовно организира срещи по повод на различни събития, свързани с процеса на присъединяване на страната към евроатлантическите структури, както и неформални срещи на своите членове с представители на Европейската комисия, с посланиците на страните-членки, поемащи председателството на ЕС за съответния период, провежда семинари и дискусии по различна европейска тематика, касаеща бизнеса.

През тригодишния период от своето съществуване Евроклубът положи големи усилия за популяризиране на процеса на евроинтеграция, като организираше семинари, кръгли маси и други форуми по европейска проблематика.

Той се утвърди като ефективен инструмент за повишаване информираността на членовете на БТПП и на бизнес общността като цяло за възможностите и предизвикателствата, които процесът на присъединяване към ЕС открива пред малкия и средния бизнес. Със своите инициативи Евроклубът допринася и за адаптирането на българското предприемачество към изискванията на вътрешния пазар на Европейския съюз. Той допринася и за прозрачността на евроинтеграционния процес.

За журналистите - членове на клуба, се организират семинари за хода на преговорите с ЕС, за ролята на Евро Инфо Центровете в процеса на интегрирането на националния бизнес към пазара на ЕС, както и посещения, свързани с презентации на Евро Инфо Центровете в страната.

Ролята на Евроклуба бе високо оценена от Европейската комисия, която го включи в Редовния доклад по BEST като най-добра практика, а като такава той бе посочен и в Годишния доклад на ГД Предприятия за дейността на Евро Инфо Центровете.

25 февруари 2003

Back   HOME