БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПАЛАТИ 2002

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Асоциацията на Европейските палати - Брюксел провежда традиционното изследване на бизнесклимата в Европа, наречено “ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПАЛАТИ 2002”

По предложение на БТПП, и с оглед развитието на процеса на присъединяване, през 2001г. за пръв път в изследването на Европалати бяха включени България и останалите асоциирани страни.

Изследването на бизнесклимата в Европа през тази година се извършва сред 24 държави – 14 членове на ЕС, и 10 страни – бъдещи членове.

В изследването се включват 108 европейски региона – 86 от страните –членове на ЕС, и 22 региона от асоциираните страни. България е представена със своите 6 района за планиране, определени с Постановление на МС за програмите за развитие – Северозападен, Северен-централен, Североизточен, Югозападен, Южен- централен, и Югоизточен район.

Проведената за целта анкета за бизнесклимата в Европа обхваща мнението на над 105 000 фирми. Изследването за България се извършва от БТПП, бюро “Икономически анализи”. като се проучи мнението на около 600 фирми.

Икономическият преглед включва представянето на всяка страна и регионите й поотделно, както и общото им представяне по очакванията им за 2002г.

Настоящето изследване се извършва по единна методика на Европалати, и обхваща данни за резултатите на фирмите в България през 2002г спрямо 2001г., и техните очакванията за състоянието на бизнессредата през следващата година.

Основният акцент в проучването е насочен към очакванията на фирмите в Европа за 2002г. по отношение на измененията в приходите от продажби, износа, инвестициите и заетостта, както и към очаквания бизнесклимат.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПАЛАТИ - 2002

ОСНОВНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ – ОЧАКВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Image1.gif (3956 bytes)

Image2.gif (7715 bytes)

През 2001г. спрямо 2000г. анкетираните фирми отбелязали положителни изменения в приходите си от продажби преобладават спрямо фирмите с отрицателни резултати.

Очакванията за 2002 г. показват също преобладаващ положителен резултат, като балансовите числа (плюс 29,4 процентни пункта през 2001г.) нарастват до плюс 54,1 процентни пункта през 2002г.

При 50,4 % от анкетираните фирми се регистрира нарастване на приходите от продажби през 2001г. спрямо 2000г., при 20,9 % от фирмите, които отбелязват спад,

През 2002г. фирмите очакващи нарастване на приходите от продажби достигат 61,9 %., към 7,8 %. с отрицателни очаквания.

Фирмите регистрирали положителни изменени през 2001г. от сектор производство са 54,3 %. а от сектор услуги – 43,0 %.

През 2002г. броя на фирмите, които очакват увеличение на приходите от продажби нараства в производствения сектор до 66,3 % от запитаните, към 53,7 % от фирмите в сферата на услугите.

С най-висок процент положителни очаквания по този показател са фирмите от Югозападен район (66,3 п.п. ), което надвишава средната стойност за страната (54,1 п.п. ).

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Image3.gif (3910 bytes)

Image4.gif (7005 bytes)

През 2001г. данните показват преобладаващо увеличение на продажбите на вътрешния пазар със средна стойност на този показател 18,4 процентни пункта на национално ниво.

Оценката на фирмите по този показател за 2002г. спрямо 2001г. е положителна: от балансово число 18,4 през 2001г. се достига до плюс 48,2 през 2002г.

През 2002г очакванията на фирмите за завишени приходи от продажби са по-големи в сектор промишленост (52,5 п.п.), спрямо 40,3 п.п. от сектор услуги.

В регионален план на вътрешния пазар очакванията през 2002г. със стойности над националните са регистрирани отново в Югозападен район (57,6 п.п.).

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ВЪНШНИ ПАЗАРИ ( ИЗНОС)

Image5.gif (3820 bytes)

Image6.gif (6799 bytes)

В национален план през 2001г се отчита нарастване в приходите от продажби на външния пазар, като средната стойност на този показател е плюс 15.6 процентни пункта.

През 2002 очакванията за приходите от продажби на външния пазар показват повишение, със средна стойност на показателя плюс 47.9 процентни пункта.

Промишлените предприятия очакващи увеличение в приходите от износ през 2002г. са 64.2 % спрямо 49.8 % спрямо предходния период.

В сферата на услугите през 2002 очакванията за ръст в износа се регистрира при 35.1 % от анкетираните спрямо 23.7 % през 2001г.

Най- високи стойности за увеличени приходи от външни продажби регистрират фирмите от Югозападен район. Очакванията на фирмите от този регион достигат максимална стойност за страната – при 65,2 % от анкетираните от района, спрямо средно 55,5 % за страната от всички анкетирани.

Районът с регистрирани приходи от продажби на външния пазар, с най-ниски стойности за страната през 2001г е Северозападен район – минус 15,0 процентни пункта, при плюс 15,6 процентни пункта на национално ниво.

Очакванията за приходи от продажби на външни пазари през 2002г. са положителни за всички региони на страната, с балансово число плюс 47,9 процентни пункта на национално ниво.

Резултатите от извършената анкета по показател “приходи от продажби” общо, на вътрешния и външния пазар, показват ясно изразена тенденция за увеличаване, както през 2001г. спрямо 2000г., така и през 2002г. спрямо 2001г., при фирмите и от двата сектора.

Анализът на посочените данни, както на национално ниво така и на регионално показва, че фирмите от производствения сектор ориентират своята дейност към реализация на продукцията си към външния пазар в много по-голяма степен отколкото фирмите от сектор услуги.

ЗАЕТОСТ – ОЧАКВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Image8.gif (3245 bytes)

Image7.gif (5429 bytes)

Данните от анкетата показват, че заетостта през 2001г спрямо предходната 2000г. и в двата сектора - производтство и услуги - се е задържала константна при 49,4 % от анкетираните, а при 18,1 % от тях бележи влошаване. През 2001г., 32,5 % от анкетираните отчитат положителни изменения

Очакванията за 2002г. са оптимистични:

В национален план балансовите числа показват положителна тенденция по отношение на заетоста, като средните стойности на показателя от 14,4 процентни пункта през 2001г. достигат до 28,2 процентни пункта през 2002г.

В сравнение с останалите региони на страната най-песимистични очаквания за изменения в заетостта се отбелязват в Северозападен район, което е свързано с най-ниските приходит от продажби в същия район.

ИНВЕСТИЦИИ – ОЧАКВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Image9.gif (6234 bytes)

Image10.gif (3796 bytes)

Сравнявайки резултатите за 2001 г (балансово число 24,9 процентни пункта) с очакванията за 2002г (балансово число 40,0 процентни пункта) по отношение на извършените и планирани инвестиции се забелязва известен оптимизъм. Фирмите които регистрират и очакват положителни изменения са съответно 40,9 % и 46,8 %. Тези фирми, които не регистрират и не очакват изменение в размера на инвестициите през 2001г. и 2002г. са съответно 43,1 % и 46,4 %.

Фирмите които регистрират негативни резултати през настоящия период и очакват намаление в броя на заетите в бъдеще са съответно 16,0 % и 6,8 %.

С най – висок процент при очакванията на предвиждани инвестиции са Северозападен район – 47,8 процентни пункта, и Североизточен район с 47,5 процентни пункта.

Делът на извършените инвестиции и положителните очаквания за инвестициите са значително по-големи в сферата на производството –29.0 п.п. през 2001г. и 42,0 п.п. през 2002г.

УСЛОВИЯ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – ОЧАКВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Image11.gif (3871 bytes)

Image12.gif (6319 bytes)

Икономическата обстановка (продължаващия процес на промени в икономиката на страната) се отрази и на резултатните данни на национално ниво и по този показател.

Преобладаващата оценката на фирмите за 2001г. по отношение на условията за развитие на стопанска дейност е, че съществени промени в положителна посока в условията не са настъпили спрямо тези през 2000г.

В проценти - най-висок дял (55,8 %) от запитаните и от двата сектора производство и услуги отбелязват, че условията за осъществяване на стопанска дейност в страната през 2001г. не са се променили.

Очакванията им по този показател за 2002г. имат положителна стойност. От песимистични през 2001г., изразени с балансово число 0,9 процентни пункта, очакванията за промени в положителна посока се повишават през 2002г., достигайки балансово число плюс 56,0 процентни пункта.

Средно данните за очакванията по този показател на национално ниво показват, че фирмите от Югозападния район са с най-оптимистични очаквания по отношение подобряване на условията за стопанска дейност в страната през 2002г.

Фирмите, които регистрират влошаване на условията за стопанска дейност са 21,6 % през 2001г., спрямо 7,8 % през 2002, очакващи условията в бъдеще да се влошат.

Фактът, че намалява с над два пъти делът на тези които отчитат, че условията за дейност в момента са влошени, спрямо тези които регистрират песимистични очаквания и за 2002г е показателен, че фирмите и от двата сектора показват положителна нагласа по отношение на подобряването на общите условия за стопанска дейност и са съпричастни към процеса на утвърждаване на пазарна икономика.

Очакванията на фирмите за положителни промени в сравнение с данните за настоящия период са свързани с предстоящите промени за подобряване на условията за стопанска дейност в сферата на:

МЕТОДОЛОГИЯ

Участието в настоящето изследване беше доброволно и анонимно. Фирмите включени в проучването бяха подбрани съгласно инструкциите на Европалати за организиране и провеждане на анкетното проучване. Въпросникът беше разпостранен сред 600 представители от реалния сектор на икономиката на страната, като 425 от тях са отговорили на всички въпроси.

От анкетираните фирми 76,7% осъществяват износ.

По отрасли анкетираните фирми са както следва : 64,9 % са от сферата на производството, 35,1% извършват услуги.

Според броя на заети лица анкетираните фирми са както следва: с над 100 заети лица - 35,75% и с до 100 заети лица - 64,25%.

Според юридическият статут са както следва: АД - 42,47%, ЕАД -2,75%, ООД -18,53%, ЕООД -10,71%.

Книгата с изследването можете да намерите в библиотеката на БТПП

11 декември 2001 г.

Back   HOME