Помощ за българския износ от Световната банка

Среща на Цветан Симеонов с представители на Световната банка

На 15-ти декември в сградата на БТПП се проведе среща между председателя на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и представители на Световната банка – Джон Полнър (висш финансист на СБ), Джон Годард и Евгени Евгениев.

По време на срещата бе обсъдена възможността за предаване на опит и оказване на техническа помощ от страна на Световната банка към България, за насърчаване на иновациите и оползотворяване на потенциала на страната за износ. В тази насока е наложително да се работи за премахване на пречките, пред които е изправен българският бизнес по линия на митнически и административни такси, паспортни проверки и др.под.

Цветан Симеонов запозна гостите с виждането си за слабостите в българското образование и по-специално – недостатъчния брой часове, посветени на предприемачеството. В момента обучението ни няма практическа насоченост и не отговаря на актуалните нужди на бизнеса, изтъкна той. БТПП е поела ангажимента за провеждане на бизнес ориентирани обучения и семинари с цел повишаване на предприемаческата култура в страната. Но се забелязва, че макар българският народ да има изразено желание за обучение, като цяло няма нагласата да плаща за него.

Разговорът засегна и темата световна икономическа криза и нейното отражение върху финансовия сектор в България. Вече и у нас се забелязва тенденцията за ръст на броя на необслужваните кредити.

 

 

Back   HOME

15 декември 2009 г.