Председателят на БТПП участва в кръгла маса по проблемите на сивата икономика

Ограничаването на регулативните режими крие голям потенциал за по-прозрачна икономика

На 10.12.2009 г. Председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов взе участие в кръгла маса на тема „Сивата икономика в България – политики за преодоляване на икономическата криза. Събитието бе организирано от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Фридрих Еберт”.

Г-н Симеонов направи презентация по политиките и възможните мерки за ограничаване на сивата икономика в България. Акценти в изказването му бяха следните пет проблемни области:

  • Подобряване на административното обслужване и ограничаване на регулативните режими;
  • Данъчен режим (и по-специално мерки, насочени към намаляване на данъчните измами с ДДС);
  • Обществени поръчки;
  • Предвидимост и обоснованост на нормативните промени;
  • Прозрачност при усвояване на европейските фондове.

Според председателя на БТПП, ограничаването и преодоляването на проявите на сивата икономика е невъзможно без по-високо стандартизиране на административните процедури и документи; аутсорсване от публичната администрация на дейности, извършвани от НПО; възлагане на браншовите организации на най-леки регистрационни режими и приемане на Закон за браншовите организации; създаване на държавно – обществен орган за упражняване на надзор за ограничаване на регулативни режими и събираните от тях такси, и други.

За ограничаване проявите на сивата икономика е уместно да се възложат изрични правомощия на областните управители да следят за законосъобразността на приетите общински режими и определените за тях общински такси. Наложително е р егламентиране на обща презумпция за мълчаливо съгласие по АПКодекс. Също така, нужно е да се предприемат и някои промени в Закона за занаятите.

Относно данъчните режими, срокът за възстановяване на данъчния кредит по ЗДДС следва да се намали на 15 дни. Да се отмени отговорността за чужда вина (т.н. „отговорност в случай на злоупотреба”) по ЗДДС, да се въведе ефективна система за повишаване на квалификацията на данъчните служители и ограничаване на възможността за произволно тълкуване на нормативната уредба. Да се насърчи докладването на случаи на корупционен натиск спрямо данъчните служители, и др.

Що се касае до обществените поръчки, в процедурите по възлагане на обществени поръчки е задължително да се включат представители на браншовите организации. В регистъра на обществените поръчки е нужно нормиране на по-широк кръг от данни, напр. решенията на комисиите на възложителя и тяхното обжалване; качеството на изпълнените услуги по сключените договори; данни за евентуално начислени неустойки и вреди по сключените договори, и др.

Сред другите участници в кръглата маса бяха заместник – министър председателят и министър на външните работи Цветан Цветанов, министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, главният прокурор Борис Велчев.

 

 

Back   HOME

10 декември 2009 г.