Съвет GS1 България определи приоритетите си за следващите две години

Четвърто Общо събрание на членовете на Съвет GS1 България към БТПП

На 26.11.2009 г. се проведе четвъртото редовно общо събрание на членовете на Съвет GS1 България към БТПП. Присъстваха представители на фирми от различни сектори на промишлеността – производство на хранителни стоки, фармацевтични продукти, стоки за бита и строителството. Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Доклад за дейността на GS1 България през 2008 и 2009 г.;
 2. Доклад на експерт-счетоводител за изпълнението на бюджета за предхoдния период
 3. Приемане на програмата за дейността на GS1 България през следващите две години;
 4. Приемане на Бюджета за следващите две календарни години;
 5. Избор на членове на Бюрото на GS1 България;
 6. Определяне на препоръчителна дата за следващото Общо събрание.

Акцентите в програмата за дейността на GS1 България през следващите две години са:

 • задълбочаване на познанията на потребителите на системата GS1 за обхвата и областите на нейните приложения;
 • организиране на семинари по приложението на стандартния логистичен етикет GS1, както и по основни елементи на системите за проследяване и електронен обмен на данни (EDI);
 • Провеждане на регулярни срещи на EDI Потребителска група и приемане на конвенции за приложението на EANCOM/XML на национално ниво - специално ще бъде отделено внимание на електронното фактуриране;
 • популяризиране на символиката GS1 DataBar, която позволява да се кодират освен идентификационните номера (GTIN), така и допълнителна информация, напр. срок на годност, партида и др.;
 • подобряване качеството на баркодовете, което се определя като съответствие с техническите параметри на символите;
 • приложение на стандартите GS1 в сектор здравеопазване и търсене на форма за сътрудничество с фирми, разработващи информационни системи, свързани с управлението на материалните потоци и логистиката.

След избора се проведе и първото заседание на новоизбраното Бюро на Съвет GS1 България, на което за председател бе избран г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП и за заместник председател г-жа Елза Маркова, изпълнителен директор на „Белла България АД”.

 

 

Back   HOME

27 ноември 2009 г.