Българските работодатели дискутираха европейските политики с Анри Малос

Забавянето при финансиране на разходи по одобрени европейски проекти е сериозен проблем за българския бизнес

На 16 ноември се състоя работна среща между национално представените работодателски организации в България и Анри Малос, председател на Групата на работодателите в Европейския икономически и социален съвет.

Срещата се състоя в Българската търговско – промишлена палата, ротационен председател на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) през 2009 година. Присъстваха председателят на БТПП Цветан Симеонов, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, председателят на Българската стопанска камара Божидар Данев, председателят на Българския съюз на частните предприемачи „Възраждане” Ваня Тодорова, за Съюза за стопанска инициатива проф. Нансен Бехар, както и заместник – председателят на БТПП Георги Стоев и д-р Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна госта със структурата на работодателските организации в България и с предизвикателствата, пред които световната финансова и икономическа криза изправя българските фирми. Г-н Симеонов изтъкна, че към настоящия момент отношенията между работодатели и профсъюзи в страната са балансирани, но в следващите месеци една по-рязка промяна на икономическата среда може да влоши постигнатото сътрудничество.

Като един от главните проблеми пред бизнеса в България председателят на БТПП посочи забавянето при изплащането на средства по европейските проекти. В момента е достигнато незавидното положение с месеци да се бави финансирането на разходите, извършени по изрядни европейски проекти, които вече са били одобрени на национално и европейско равнище. Това забавяне, особено вредно за неправителствените организации, бе един от въпросите, поставени остро по време на срещата.

Анри Малос в отговор заяви, че проблемите, свързани с икономическата и социалната криза остават главен приоритет за Европейския съюз. От страна на Европейския икономически и социален съвет той отправи следните сигнали към българските работодателски организации:

  • Работодателските организации да говорят с един глас по възможно най-широк кръг въпроси;
  • Решенията да се търсят на общо европейско равнище;
  • Европейската индустриална политика е основана на балансиране. Използването на протекционистични мерки противоречи на принципите на единния европейски пазар, в същото време Европейския съюз възнамерява да подкрепя (не чрез субсидии, а чрез създаване на условия) бизнес средата, изследователската и развойната дейност, науката и образованието.
  • Постиженията по линия на кохезионната политика на Европа са предмет на много критично разглеждане в много страни членки и в тази връзка се настоява за по-фокусирано и целенасочено изразходване на средствата от европейските фондове;
  • Институционалната позиция на Икономическия и социален съвет придобива ново важно значение с приемането на новия Лисабонски договор за Европа, като групата на работодателите в ЕИСС ще става все по-действено средство за изразяване на желанията на бизнеса пред европейските институции.

В последвалата дискусия Цветан Симеонов отбеляза, че различията в Европа са огромни не само на национално, но и на регионално равнище: докато официалната безработица средно за страната у нас е близо 8%, в София тя е 2%. Не може да се твърди дали големите или малките проекти са по-удачният път за разпределяне на средствата в ЕС; същественият въпрос, който трябва да се следи, е доколко целите, които са поставени, се постигат, като в никакъв случай не бива МСП да се лишават от достъп до средства и от участие в проекти.

Анри Малос изтъкна, че дейността на българските работодателски организации, обединени в АОБР, за Европа е пример за успешна практика на национално равнище. Относно разпределянето на европейските фондове, г-н Малос смята, че е необходим по-фокусиран подход, който подкрепя икономическия растеж и иновациите. „Работодателите следва да поведат диалога, който да доведе до преодоляване на пропастта между приоритетите на ЕС и проектните фондове”, изтъкна той.

Цветан Симеонов обобщи резултатите от неформалната среща, състояла се днес в БТПП, със следните думи: „Изправени сме пред една много голяма задача: да запознаем българските фирми с проблематиката на Европейския съюз. В момента много от тях считат, че всичко това се случва, но някъде другаде, далеч от тях. Приемането на новия Лисабонски договор за ЕС ни вдъхва голяма надежда, че европейските политики ще се осъществяват при по-близък контакт с нагласите и интересите на бизнеса”.

 

 

Back   HOME

17 ноември 2009 г.