Приемат се декларации за определяне таксата за битови отпадъци, според количеството им

Срокът за подаване на заявления от фирмите, желаещи да заплащат такса битови отпадъци според количеството за имоти на територията на Столична община , е 30 ноември

Юридически лица, които имат или ползват нежилищни имоти на територията на Столична община и желаят да заплащат през 2010 г. такса битови отпадъци според тяхното количество, следва да подадат декларация до кмета на общината чрез дирекция „ Регулиране на търговската дейност” за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци. Срокът тече от 1 октомври и е до 30 ноември 2009 г.

Търговците, желаещи през следващата година да извършат пряко договаряне с фирми, осъществяващи сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да подадат в същия срок молба по образец със следните приложения:

  • нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата. Договорът трябва да съдържа информация за собственика, респ. ползвателя с учредено вещно право на ползване, местонахождението и вида на имота, количеството на битовите отпадъци, седмичната честота на сметоизвозване, цената на услугата, както и срок на действие – една календарна година.;
  • удостоверения за актуално състояние на страните по договора;
  • документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата.

Основание: „Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО”, решение № 884/2006 г. и 215/2009 г.


 

Back   HOME

21 октомври 2009 г.