Среща с новия генерален секретар на Бизнес съвета на ОЧИС

Предстои БТПП да поеме председателството на БС на Организацията на Черноморското Икономическо Сътрудничество

На 25 септември 2009 г. в сградата на БТПП се проведе на среща между Цветан Симеонов, председател на БТПП и г-жа Ефтичия Бакопулу, новият генерален секретар на Бизнес съвета на Организацията на Черноморското Икономическо Сътрудничество (ОЧИС) *.

По време на срещата бяха обсъдени икономическото и регионално сътрудничество между страните от Черноморския регион. Беше разгледана бъдещата визия, концепция и задачи на БС на ОЧИС.

Новият генерален секретар подчерта необходимостта БС на ОЧИС да се ориентира към тясно сътрудничество с всички бизнес общности, представляващи дванадесетте държави-членки: Албания, Армения, Азербайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, с оглед да се координират всички действия за популяризиране на индивидуални и колективни инициативи на предприятия и фирми, пряко ангажирани в процеса на икономическо сътрудничество. В това отношение, активно ще се развиват партньорства с Европейския съюз и други международни организации.

Г-жа Бакопулу подчерта, че главна задача през нейния мандат ще бъде активното участие и кандидатстване по европейски и международни фондове и програми, които ще допринесат за развиването на добри бизнес практики в региона, както и за сътрудничеството с трети страни. В тази връзка бяха обсъдени някои бъдещи дейности на страните-членки за развиване на проекти, финансирани от фондове на ЕС, предназначени за Черноморския регион.

Основна тема на срещата беше предстоящото председателство на ОЧИС, което България поема от Азербайджан на 1 ноември т.г. , за период от шест месеца. БТПП от своя страна поема председателството на БС на ОЧИС. Сред приоритетите на Съвета и БТПП са активното регионално бизнес сътрудничество, организирането на форуми и мероприятия, насочени към популяризирането на дейността на БС на ОЧИС, подчертавайки важната роля на организацията за региона.

___________________________________
* БИЗНЕС СЪВЕТЪТ на ОЧИС (BSEC BC) е единствената международна неправителствена организация в областта, установена официално от международно споразумение (Харта на Организацията на Черноморското икономическо сътрудничество-ЧИС), където 12-те страни от региона участват чрез своите бизнес общности. В този контекст Бизнес съветът на ЧИС работи като икономически орган на Организацията на ЧИС посредством Международния секретариат, който е разположен в Истанбул. Основните дейности на БТПП за развитие на икономическото сътрудничество в рамките на организацията се осъществяват чрез четири основни задачи: Междурегионална търговия; Инвестиционна и бизнес среда; Компетентност на МСП и Изграждане на капацитет на бизнес институциите.

Цялостната цел на Съвета е да съдейства за икономическото сътрудничество в региона на ЧИС. За постигането на тази цел той съсредоточава дейността си върху разпространението на бизнес информация, подпомагане на малките и средни предприятия, като насърчава конкурентоспособността и преките чуждестранни инвестиции и подпомага подобряването на бизнес климата.

 

 

Back   HOME

26 септември 2009 г.