Нови опасни химикали влизат в разрешителните режими на REACH

До 15 октомври 2009 г. се очакват коментари от заинтересуваните производители и вносители

Европейската Агенция по химикали (ECHA) публикува нови предложения за определяне на 15 вещества като особено опасни в рамките на процедурата REACH – Регламентът за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали.

Заинтересуваните страни, в т.ч. браншовите организации и компаниите, произвеждащи или внасящи тези вещества, разполагат с 45 дни, в които могат да предоставят своите коментари за идентифицирането на химикалите от списъка като особено опасни (срокът е до 15 октомври 2009 г.).

Веществата, предложени за обществено обсъждане като особено опасни, са следните:

 • Антраценово масло;
 • Антраценово масло, антраценова паста, леки дестилационни фракции;
 • Антраценово масло, антраценова паста, антраценова фракция;
 • Антраценово масло, ниско съдържание на антрацен;
 • Антраценово масло, антраценова паста;
 • Смола от каменовъглен катран, висока температура;
 • Акриламид;
 • Огнеупорни керамични влакна, влакна със специално предназначение;
 • Циркониев алумосиликат, огнеупорни керамични влакна;
 • 2,4 – динитротолуен;
 • Диизобутил фталат;
 • Оловен хромат;
 • Оловен хромат, молибдат сулфат (пигмент червено);
 • Оловен сулфохромат (пигмент жълто);
 • Трис (2-хлороетил)фосфат.

Заинтересуваните страни следва да представят коментарите си на английски език в уеб-формата, публикуван на уеб-страницата на ECHA. От тях се очаква допълнителна информация за употребите, експозицията, наличните заместители и идентифицираните рискове от веществата.

Общественото обсъждане ще послужи за вземането на решение дали дадено вещество да бъде включено в т.нар. „кандидат – списъка за разрешаване”, идентифицирането му като особено опасно, а след това и при приоритизирането на веществата за разрешаване.

Процедурата е много дълга и може да отнеме години, тъй като в нея има много етапи на съгласуване, коментират експерти от МОСВ. Допълнителна информация може да се намери на интернет страницата на МОСВ, ключови теми: „Химични вещества”.

Съгласно чл. 57 на REACH, като особено опасни могат да бъдат определени следните категории вещества: канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията вещества, устойчиви и биоакумулативни, както и опасни вещества, за които са налице научни данни за евентуално вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда.

 

 

Back   HOME

14 септември 2009 г.