Нов пилотен проект за консултиране на МСП по програма „Конкурентоспособност”

С експертната помощ и финансовата подкрепа на GTZ, Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара и БАРДА стартираха едногодишен проект. Целта е изграждане на капацитет в тези организации за консултиране на МСП по програма „Конкурентоспособност” и повишаване активността и качеството на проектите, предлагани по програмата. По линия на проекта 15 представители на цитираните организации ще бъдат обучавани и ще добият опит чрез използване на най-добрите европейски практики да предоставят консултантска помощ на МСП при анализиране на проблема, формулиране на проектната идея и дейностите за повишаване активността на МСП и успешно усвояване на средствата по програмата.

Проектът засяга проблемите, които срещат малките и средни предприятия, когато кандидатстват с проекти по оперативни програми „Конкурентоспособност” и начините за улесняване на достъпа до качествени консултантски услуги на изгодни цени, като акцентира върху целевата група на новосъздадените фирми и микропредприятията.

Проектът ще бъде реализиран в няколко етапа :

  • обучение и самостоятелни упражнения за формулиране на проектната идея, дейностите и желаните резултати;
  • обмен на опит с подобни европейски структури, вече прилагащи консултантски услуги за МСП;
  • изготвяне на наръчник с обобщените резултати от пилотния проект и структуриране на консултациите за МСП по най-подходящия начин за местните условия
  • представяне на постигнатите резултати по проекта пред всички заинтересовани страни - публичната администрация, общински власти, консултиращи центрове и МСП, както и индикативни схеми за финансиране на консултантските услуги в полза на повишаване активността на МСП при усвояване на структурните фондове, с главен приоритет програма”Конкурентоспособност”

Германският център за техническо сътрудничество, инициатор и донор на проекта, както и участващите организации – БТПП, БСК и БАРДА, са убедени, че консултантската подкрепа за МСП е един от най-важните инструменти, които ще повишат участието на МСП в програма „Конкурентоспособност” и ще допринесат за повишаване интереса към програмата.

На 19 и 20 август в БТПП се състоя първото обучение по проекта : „Управление на проектния цикъл” с лектор г-н Михаел Герике, международен консултант и обучител.

Причина за стартиране на този пилотен проект е и регистрираният незначителен процент при усвояване на структурните фондове почти 3 години след присъединяването на България към ЕС.

 

Back   HOME

21 август 2009 г.