Заседание на НСТС, председателствано от новоизбрания председател на БТПП г-н Цветан Симеонов

Днес, 25 юни 2009 г., от 9:00 ч. се проведе редовно заседание на членовете на Националния съвет за тристранно сътрудничество при следния дневен ред:

  1. Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на проекта на Българска „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 2009-2011 година.

Заседанието бе председателствано от г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП. В заседанието не взеха участие представители на синдикатите в България.

Работодателските организации подкрепиха проекта. Българската търговско-промишлена палата по принцип подкрепя предложения проект на Българска „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Палатата счита, че приемането на такъв документ е важен и необходим и ще послужи като основа за постигане на споразумение между социалните партньори във връзка с изпълнение на препоръката от решенията на Пролетния европейски съвет от 2008 г. за прилагане от страните-членки на национални споразумения за изпълнение на принципите за гъвкавост и сигурност, като част от техните национални програми за реформи. Документът представлява стратегическата рамка, която впоследствие по пътя на социалния диалог ще бъде конкретизирана и развивана.

Положителен е фактът, че „пътеката” предвижда прилагане на интегриран подход, като двата компонента – гъвкавост и сигурност се разглеждат като взаимно подкрепящи се и допълващи се, но БТПП счита, че това трябва да се извършва балансирано, по пътя на социалния диалог.

Българската търговско-промишлена палата одобрява включването на четирите основни компонента, както и действията определени за тяхното реализиран e:

  • Гъвкави и надеждни договорни отношения между работодателя и заетото лице;
  • Комплексни стратегии за учене през целия жимот;
  • Ефективни активни политики на пазара на труда;
  • Модерна социално-осигурителна система.

Препоръките, които направи БТПП са за провеждане на мониторинг за ефективността от изпълнението на предприетите мерки;

  1. Създаване на механизъм за бърза актуализация и приемане на нови мерки при промяна на икономическата ситуация в страната с цел по-бърза и адекватна реакция;
  2. Осъществяване на постоянен контрол на база приетите и одобрени индикатори за проследяване на напредъка при подобряване на гъвкавостта и сигурността.

Председателстващият заседанието на НСТС г-н Цветан Симеонов изрази съжаление поради отсъствието на представители на синдикатите и отправи послание до тях да направят усилия за преодоляване на непримиримите различия и връщането им в НСТС. Въпреки, че решенията на НСТС са юридически валидни и без участието на синдикатите, ако те са били надлежно поканени, според него много по–обществено полезни ще бъдат резултатите от работата на Съвета с тяхото участие, още повече, че обществото се нуждае от още по-адекватни действия за преодоляване на последиците от настъпването на икономическата и финансова криза в България.

 

 

Back   HOME

25 юни 2009 г.