Информация за представяне на счетоводни отчети

БТПП напомня, че в изпълнение на Закона за счетоводството, всички търговци, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията до 31 май, следва да обявят в Търговския регистър одобрените и приети от общите им събрания годишни финансови отчети с приложена към тях информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубат за предходната године и решение на общото събрание на съдружниците/акционерите за начина на разпределение на печалбата или за покриване на загубата, както и доказателства за обявяването на общото събрание. Срокът е до 30 юни 2009 г. При неспазване на закона са предвидени санкции.

Заявлението за обявяване на отчетите в Агенцията с приложените документи може да се подаде на хартиен носител /на цена 50.00 лв./ или по ИНТЕРТЕТ, подписано с електронен подпис /на цена 35.00 лв./.

С оглед това Ви информираме, че БТПП, като регистриращ орган към „Информационно обслужване” АД издава универсален електронен подис за физически и юридически лица – съответно StampIT Doc и StampIT DocPro и може да Ви улесни да изпълните задължението си по ЗС, като осигури електронен подпис и Ви улесни в подаване на заявлението и документите към него в Агенцията по вписванията по електронен път. Подробности за получаване на ел.подпис от БТПП ще намерите на сайта на БТПП www.bcci.bg/bulgarian – лява колона, рубрика „електронен подпис”.

За търговците, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията БТПП е създала за публикуване на финансовия отчет на сайта й в ИНТЕРНЕТ /www.bcci.bg/bulgarian/.

Публикуването на годишния финансов отчет е безплатно, когато е изготвен по стандартните форми на НСИ и е представен в БТПП на електронен носител или изпратен по електронен път на e-mail: ikontr@bcci.bg .

Публикуването на годишния финансов отчет, когато е представен на хартиен носител се извършва на цена 36 лв. /с ДДС/, ако фирмата иска да бъде въведен от оператор на БТПП чрез сканиране и по този начин публикуван на ИНТЕРНЕТ сайта й. Сумата може да бъде платена в брой в касата на Палатата или преведена по банковата й сметка в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
пл. Света Неделя №7
гр. София
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19

Използваме случая да Ви поканим да представите в БТПП финансовите си отчети за 2008 год. за да участвате в ежегодната класация на български фирми, базирана на показаните от тях резултати по основни икономически показатели. Класацията, която се провежда вече 11-та година, се ползва с престижност, доверие и авторитет. В момента Палатата е в процес на набиране на годишните финансови отчети за 2008 г. Срокът е до 30 юни 200 9 год. Подробна информация ще намерите на ел. адрес www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/index.htm

 

 

Back   HOME

3 юни 2009 г.