БТПП връчи пакет от мерки на министър-председателя на първото заседание на Консултативния антикризисен съвет

На 3 април 2009 г. в Министерски съвет се проведе първото заседание на К онсултативния антикризисен съвет към министър-председателя Сергей Станишев.

Председателят на БТПП Божидар Божинов беше поканен за член на антикризисния съвет и участва в първото заседание.

По време на дискусията бяха разгледани следните теми:

  1. Преглед на текущата икономическа ситуация в страната;
  2. Мерки за ограничаване на спада в промишленото производство;
  3. Пазар на труда в условията на икономическа криза.

По посочените въпроси БТПП организира обсъждане на 25 март т.г. с браншовите организации, които членуват в БТПП и изготви обединено становище от дискусията за мерки, насочени към стимулиране на производството и на пазара на труда в условията на икономическа криза и по Плана на правителството за икономическа стабилност и напредък през 2009 г.

Становището се връчи по време на срещата на министър-председателя.

Направените предложения са в областта на а дминистративно то обслужване; регулативни те режими ; д анъчен и осигурителен режим; трудови правоотношения; п редвидимост и обоснованост на нормативните промени; е нергийна обезпеченост; обществените поръчки; Банковото обслужване; повишаване на прозрачността при усвояване на еврофондовете; п одобряване на инфраструктурата.

Предложението за създаване на Съвета беше направено по време на проведения през м.февруари 2009 г. Икономически форум “Развитието на България в условията на икономическа и финансова криза”.

Целта на Съвета е да се оптимизира и структурира диалогът между правителството, бизнесът, банковият сектор, синдикатите и неправителственият сектор в обмен а на актуална информация за реалното състояние на икономиката и съвместно да се актуализират мерките за преодоляването на последиците от икономическата кризата.

 

 

Back   HOME

4 април 2009 г.