Председателят на БТПП влезе в ръководството на Икономическия и социален съвет

Председателят на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов, беше избран за заместник-председател на Икономическия и социален съвет по време на проведената на 26 март 2009 г. Пленарна сесия на Съвета.

На Сесията членовете на Съвета приеха становище на тема “Възможности за намаляване на административните пречки на бизнес средата в България”.

ИСС споделя мнението , че по-добрите регулации и съответно по-малкото пречки пред бизнеса са решаващи за повишаването на конкурентоспособността на страната.

Основните предложения на ИСС са насочени към:

  1. Преглед на съществуващите регулативни режими и отмяна на незаконните от тях; останалите режими да се облекчат, чрез максимално стандартизиране на процедурите и документите и съкращаване на административните срокове..
  2. Осъществява постоянен мониторинг върху въвеждането и администрирането на регулаторните режими. Размерът на таксите по административно регулиране и контрол да не надвишава разходите на администрацията за тяхното упражняване.
  3. Създаване на административен регистър.
  4. Регламентиране на пр e зумпцията за “мълчаливо съгласие”при бездействие на администрацията.
  5. Регламентиране на нормативно изискване за предварителна и периодична оценка на въздействието на нормативните актове.

Пленарната сесия на ИСС прие позицията на БТПП да се предложи на законодателната и изпълнителна власт:

  • възлагане на най-леките регистрационни режими на браншовите организации по предварително определени законови критерии, като се стимулира тяхното обединяване в случаите, когато в един бранш (отрасъл) има повече от една организация;
  • създаването на държавно-обществен орган, който да упражнява мониторинг за спазване на законовите изисквания при административното регулиране;
  • регламентирането на стандарт (методология, механизъм) за изработване на оценка на въздействието на нормативните актове.

 

 

Back   HOME

27 март 2009 г.