Браншовите организации обсъдиха в БТПП
Пакет от мерки за ограничаване на икономическата кризата

На 25.03.2009 год. Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проведе среща-дискусия с членовете на Съвета на браншовите организации при БТПП на тема «Българската икономика на фона на глобалната икономическа и финансова криза – мерки за смекчаване на последиците от кризата».

Браншовите организацииза пореден път повдигнаха въпроса за приемане на Закон за браншовите организации, който да регламентира задължително включване на представители на браншовите организации в процедурите по обществени поръчки и възлагане на браншовите организации на най-леките регистрационни режими по законово предвидени критерии, насочени към конкуриране и стимулиране обединяването на браншовите организации, когато те са повече от една в един отрасъл/бранш.

Представителите от различни браншове предложиха и мерки за:

 1. Повишаване на прозрачността при усвояване на публични средства и увеличаване усвояемостта по еврофондовете и облекчаване на процедурите
  • повишаване участието на бизнеса в управлението и контрола по разходването на европейските средства – изравняване на броя на представителти на бизнеса и държавата в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми ;
  • разглеждане и оценка на проектите в нормативно предвидените срокове .

 2. Подобряване на условията за стопанска дейност
  • рязко намаляване на административните такси за услуги и аргументираност при определянето на техния размер;
  • ограничаване на списъка по Закона за занаятите, насочено към изключване на регистрационния режим за лица, упражняващи дейност, чрез регистрация по Търговския закон, както и за лица, които притежават дипломи за завършено висше или средно специално образование;
  • приемане на регулации, насочени към ограничаване предлагането на неадекватно високи лихви по депозити;
  • рязко намаляване на срока за възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху добавената стойност;
  • разширяване на стимулите и на условията за тяхното прилагане при придобиване на семейно жилище от млади семейства;
  • намаляване на междуфирмената задлъжнялост, чрез подкрепа създаването на факторингови дружества за изкупуване и продажба на дългове и нормативно регламентиране на тяхната дейност;
  • промяна на регулацията за определяне на цените на енергоносителите и на топлинната и електрическа енергия, с цел актуализиране на вътрешните им цени с тези на международния пазар;

 3. Подобряване на връзката между висшето образование и нуждите на предприемачеството
  • премахване на пречките за признаване на образованието, придобито в чужбина.
  • Включване на представители на предприемачеството в:

   • в комисията за оценяване и поддържане качеството на обучение ;
   • в състава на академичните и факултетните съвети ;
   • в състава на комисиите за държавен изпит .

  Направените предложения по време на срещата ще бъдат обобщени и изпратени до Министерски съвет като “Пакет от мерки за ограничаване на последиците от икономическата криза”.

 

Back   HOME

25 март 2009 г.