Заседание на арбитражните колегии към АС при БТПП

На 18.03.2009 г. се състоя заседание на арбитражните колегии към АС при БТПП, на което бяха обсъдени принципни въпроси от практиката на АС.

След конструктивни разисквания между арбитрите бяха приети решения, придаващи за първи път задължителен характер на обобщената практика на АС при БТПП относно арбитражната компетентност.

Натрупаната през годините вече обемиста практика и повтаряемостта на казусите по арбитражните дела е предпоставка за допълнителни усилия за нейното обобщаване и подреждане. Така ще се улеснят основно търговците, които срещат еднотипни проблеми при търсене и реализиране на правата по договори, в които има отклонение от предвиденото в тях изпълнение. Ще се улеснят и адвокатите, които съветват търговските дружества и физическите лица дали и как да търсят правата си по неизпълнени договори. Ще бъдат улеснени и управителите на дружествата при вземането на управленчески решения.

С изменението на чл.8 от Устава на АС при БТПП, в сила от 01.01.2009 г., обобщената практика на АС придобива задължителен характер за арбитрите. Това е крачка напред към издигане качеството на постановяваните арбитражни решения и като цяло – подобряване правораздавателната работа на АС при БТПП в условията на конкурентна среда.

По този начин ще се увеличи още повече предвидимостта на решенията на АС и заедно с това и предимствата и привлекателността на арбитража.

Това няма да бъде еднократен акт, а много продължителен и отговорен процес, но първата крачка е направена. Решенията на арбитражните колегии по обобщаване на практиката ще бъдат публикувани в страницата на БТПП и ще са на разположение на всички интересуващи се от темата.

 

 

Back   HOME

24 март 2009 г.