Сътрудничество между България и Турция в период на криза

На 19 март 2009 год. Българската търговско-промишлена палата бе домакин на среща на Смесения бизнес съвет България – Турция. Представителите на БТПП и Съвета за външноикономически връзки на Турция, участващи в Смесения съвет обсъдиха проблемите на бизнеса от двете страни и набелязаха мерки за решаването им. Божидар Божинов, председател на БТПП и на Българо-турския бизнес съвет постави важни въпроси за разискване: нуждата от приоритизиране на публичните и обществените проекти в двете страни; изграждане и подобряване на съществуващата инфраструктура – завършване на магистралата София – Истанбул; решаване на въпроса нужна ли е и може ли да се изгради железопътна скоростна връзка между България и Турция; нужда от синхронизиране работата на пограничните пунктове на границата на двете страни – равномерното им разширяване и улесняване на съвместни, координирани проверки; намаляване на корупцията; минимизиране на вноса и износа на некачествени и нестандартизирани стоки.

Председателят на Турско-българския бизнес съвет Ялчин Егемен се присъедини към мнението на г-н Божинов и сподели готовността от турска страна тези въпроси да намерят бързо своите отговори.

В момент на глобална финансова и икономическа криза участниците в срещата си обещаха чрез създаване на четири комисии към Смесения съвет да спомогнат за повишаване или поне запазване на търговския стокообмен и насърчаване и увеличаване на взаимните инвестиции. Комисиите ще работят в областите: спа и здравен туризъм, селско стопанство, строителство и сътрудничество между МСП. В тези комисии ще вземат участие представители на бордовете на следните организации: БТПП, Съвета за външноикономически връзки на Турция и Турско-българската търговско-промишлена палата.

Г-н Егемен разясни, че Турция е преживяла една финансова криза през 2001 год. и тогавашните мерки помагат на държавата да премине по-леко през настоящата криза. Вече има нарастване на безработицата от 9% през август 2008 год. на 13.6% към момента. Очаква се тази безработица да създаде допълнителни затруднения в икономиката. Основен показател на настоящата криза в Турция е липсата на доверие – хората не пазаруват, спира движението в търговията, закриват се заводи /в производството на трикотаж, текстил, автомобилостроене, обувна промишленост/. До сега турското правителство е приело 4 пакета от мерки, като последният включва намаляването на някои акцизи и ДДС за някои стоки – например на автомобилите, местно производство. Като резултат крайните им цени са намалели с около 20%. Намалението за вносните автомобили е в по-малка степен, но все пак общият резултат е раздвижване на търговията. Очаква се предстоящите местни избори в края на месец март в Турция отново да доведат отново до намаляване доверието на гражданите, което ще рефлектира и върху потреблението. Очаква се страната да подпише споразумение с Международния валутен фонд за парична помощ, която не е толкова важна като средства, а за това че ще повиши доверието.

Част от турските фирми вече са предприели някои вътрешни мерки за справяне с кризисния момент – намаляване на продължителността на работната седмица на 4 дни, разпускане на служителите в неплатен отпуска, намаляване на заплащането по взаимно съгласие с цел запазване на работното място и др.

В срещата участваха представители на двете части на Съвместния бизнес съвет, като те размениха мнения за бъдещата си съвместна дейност. В областта на туризма бе достигнат извода за полезността от развиване на всички съществуващи възможности за разработване на съвместен туристически продукт в областта на спа и здравния туризъм, тъй като България и Турция разполагат с изобилие от природни топли ресурси, които го обуславят. Председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции – Ирена Георгиева подчерта че ще се стреми и към осъществяване на пряко сътрудничество между туроператори, тъй като те са тези, които създават туристически продукт, който е уникален по своята същност.

В областта на селското стопанство отношение взеха член на борда на Турско-българския бизнес съвет, Басри Йозчобан и зам.председателя на БТПП Тодор Стайков, които обобщиха, че производството на растителни масла в региона е много важно за двете страни – за България като източник на суровина, технология и know-how, а за Турция – като потребител, както за консумация, така и като биомаса – източник на биоенергия.

В строителството се договориха съвместно да работят председателя на Българската предприемаческа камара в строителството и други представител на Турско-българския бизнес съвет – Гьотуг Сечкине, чиято компания в момента е ангажирана с изграждането на метрото в София. Интересите в двустранни инфраструктурни проекти са големи и бе достигнат извода, че работата по тях ще подпомогне бизнеса и работниците в строителството в момент на криза и свиване на строителните работи, а и ще доведе до улесняване на движението на хора и стоки, както и на търговията след завършване на проектите.

На срещата бе договорено да се подпомага сътрудничеството между малки и средни предприятия от двете страни с цел съвместната им работа, събирането на нови идеи, усвояването на европейски средства.

Не бе пропуснат и въпроса за визите и за трудностите, които изпитват представителите на турския бизнес да влязат в страната ни, като понякога стоката им минава граница без проблеми, но не и собственика на стоката. Двете страни се споразумяха да съдействат на потърпевшите за решаване на техните проблеми.

Г-н Божинов и г-н Егемен подписаха протокол от срещата, обобщаващ всичките им договорености.


 

Back   HOME

19 март 2009 г.