РИСК  АВЪРТ предлага решения за корпоративно управление

РИСК АВЪРТ започна представянето си в България от БТПП. На 17 март 2009 г. зам. председателят на БТПП, г-н Цветан Симеонов, се срещна със създателя на софтуера на компанията, г-н Филип Тю, който представи дейността на компанията. РИСК  АВЪРТ  е първата компания за създаването на системи,  които предлагат цялостна формула за управление на финансовия риск в дадена организационна структура и притежава професионални продукти, приложими в широки географски граници. Системата може да бъде използвана от различни икономически структури – фирми и организации. Системите са предназначени за интегриране на най-добрите практики за управление, включително на риска на всяко ниво в дадена организация. Информацията, предмет на системите, се предоставя 24 часа 7 дни в седмицата по интернет, като дава възможност на заинтересовните страни да дискутират проблемни въпроси, да поставят въпроси за рискове, да предлагат решения, независимо от местонахождението си. Част от аспектите са: предупреждение за вътрешни нередности; отчитане на признати разходи за представителни нужди и подаръци, получени в рамките на служебните контакти и неформални отношения с бизнес партньори; потенциални конфликти на интереси; бизнес проекти и доколко реализирането им е свързано с рискове и от какво естество са те; рискове свързани с организацията на труда и безопастността на персонала и много други аспекти. Събраната информация може да бъде поетапно обработвана, с отчитане на потенциалните рискове. С оглед на това системата предлага решени яза предотвратяване на бъдещи финансови загуби, както и управлението им от съответните професионалисти. Софтуерът извършва също опростени и ефективни процеси, които елиминират дублирането и значително намаляват работното натоварване по изготвянето на доклади.

На срещата г-н Симеонов дискутира възможностите на системата за по-добро управление на Европейсите фондове. С тази среща беше поставено начало на едно бъдещо сътрудничество между БТПП и РИСК АВЪРТ.

 

Back   HOME

19 март 2009 г.