Общо събрание на Асоциацията на балканските палати (АВС) 12 март 2009г., Тирана, Албания

На 12 март в Тирана се проведе първото за 2009г. Общо събрание на Асоциацията на балканските палати (АВС). В срещата взеха участие представители от Търговско-промишлените палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. БТПП беше представена от Васил Тодоров, главен секретар на БТПП.

По време на сесиите се състояха разговори и дискусии, свързани с глобалната икономическа криза, интербалканското сътрудничество и ролята на търговските палати като фактори за европейската интеграция на страните от региона.

От българска страна, Васил Тодоров запозна участниците с настоящата икономическа обстановка в България, антикризисната програма на българското правителство и активната позиция на БТПП за прилагане на система от мерки за смекчаване последиците от кризата, насочени към насърчаване на иновациите, редуциране на публичните разходи, намаляване на данъчната тежест, намаляване на административните бариери пред бизнеса. Той акцентира на необходимостта от формиране на регионална политика за развитие на транспортната, енергийната и телекомуникационната инфраструктура и съвместно участие в програми за трансгранично сътрудничество и проекти за доставка на енергийни източници. В тази връзка предстои организиране на Конференция по инфраструктурата и регионалното сътрудничество на Балканите.

Специален акцент на срещата беше поставен на влиянието на глобалната криза върху икономиките на страните-членки на АВС и приемането на съответни мерки за справяне със ситуацията. Като подходящи мерки за ограничаване на безработицата в региона бяха посочени инвестициите в технологии и развитие на човешките ресурси. За превъзмогване на финансовата криза, председателят на Съюза на гръцките търговско-промишлени палати Джордж Касиматис, предложи малките и средни предприятия и търговските палати да потърсят алтернативни варианти за кредитиране по време на финансовата криза, и посочи възможността за откриване на клонове на банки от Швейцария, Канада и Япония.

В дневния ред на срещата беше включено одобрение на предстоящите дейности на АВС за 2009 г. и приемане на Декларация на Общото събрание на АВС. На срещата беше разгледано и бъдещето на съвместния проект между Асоциацията на балканските палати и Асоциацията на немските търговски палати ABC-DIHK.

Участниците се обединиха около тезата, че за постигането на споменатите цели и европейската интеграция на страните от Балканите са необходими активни дейности между палатите и обмен на информация за Европейския съюз и възможностите за участие в проекти, насърчаващи трансграничното сътрудничество в Югоизточна Европа.

 

Back   HOME

14 март 2009 г.