Обсъждане на основните икономически приоритети пред страната ни през 2009 г.

По инициатива на Съвета на браншовите организации, БТПП организира бизнес-вечеря с участието на представени в българския и европейския парламент политически сили, браншови организации и фирми. Темите на дискусията бяха свързани с основните икономически приоритети на страната през 2009 г.*

Представителите на бизнеса изказаха свои виждания и предложения в областта на повишаване усвояемостта на средствата от еврофондовете, по-добро административно регулиране и промени в данъчната политика. Направените предложения основно са в следните направления:

 1. Снижаване през 2009 год. на процента на преразпределение през бюджета под 40%, чрез намаляване на размера на излишъка в Закона за държавния бюджет за 2009 год. (3% от БВП** за 2008 г. , 3% от БВП – за 2009 год.)
 2. Значително снижаване на разходите за издръжка на публичния сектор през 2009 г. (от 3.14% от БВП през 2008 г. на 3.4% от БВП през 2009 г.).
 3. Значително снижаване на размера на административните такси за 2009 г. (от 4,8% от БВП през 2008 год. на 5,2% от БВП през 2009 г.).
 4. Очакваният дефицит в текущата сметка за 2009 г. (8.2 млрд. евро) да не се покрива само от валутни резерви, а чрез мерки за насърчаване на износа:
  • отмяна на съществуващите бариери (тарифни и нетарифни) за търговия с трети страни;
  • субсидии от държавния бюджет за големи животновъдни ферми – 100-200 животни;
  • предоставяне целево на кредитни линии, чрез Банката за развитие на български банки – с цел осигуряване на възможност за отпускане на нисколихвени кредити на малки и средни предприятия;
  • чувствително повишаване с бюджетни средства на финансовите възможности на Българската агенция за експортно застраховане.
 5. Регламентиране на значително по-големи възможности парите от Сребърния фонд да се инвестират в ценни книжа на български предприятия (Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на пенсионната система).
 6. Регламентиране решаването на проблема за междуфирмената задлъжнялост (48 млрд. лева), чрез:
  • подкрепа създаването на факторингови дружества за изкупуване и продажба на дългове и нормативно регламентиране на тяхната дейност;
  • контрол за спазване на законовото изискване за обявяване в несъстоятелност при неплатежоспособност.
 7. Спазване на сроковете за разглеждане и оценка на проектите по Програмата за развитие на селските райони (оценката на офертите се бави 4-5 месеца, а нормативният срок е 3 месеца).
 8. Финализиране на преговорите с Европейския инвестиционен фонд за подпомагане дейността на фондовете за микро-кредитиране, гаранционни фондове и фондове за рисков капитал по ОП „Конкуретноспособност”.
 9. Промяна на методиката за определяне на пределните цени на енергоносителите, с цел привеждане в съответствие на вътрешните цени с тези на международния пазар.
 10. Създаване на фонд (или използване на съществуващи такива – „Безработица”, или „Гарантиране на вземанията на работниците”), който да поеме заплащането на обезщетение за квалифицираните работници, временно освободени от работодателите по време на кризата (напр. текстилните работници, металурзите и др.).

 

____________________________________
* Темите – предмет на дискусията, са поместени на интернет страницата на Палатата на адрес: http://www.bcci.bg/bulgarian/events/2008/news20081105_1.htm
** БВП: За 2008 г. – 66, 4 млрд .. лв.; За 2009 г. – 73,48 млрд. лв.

 

 

Back   HOME

20 ноември 2008 г.