Бизнесът очаква промени в три основни насоки

На 5 ноември 2008 в Българската търговско-промишлена палата се проведе кръгла маса на тема Мерки за подпомагане на българските фирми в условията на световна финансова криза”.

Присъстваха представители на правителството и парламента, фирми, банки, борси, асоциации, институти и други финансови институции .

В рамките на проведената дискусия бяха изказани становища от всички участващи страни по проблемите в българската икономика и предложения за мерки за тяхното отстраняване или смегчаване.

В края на дискусията председателят на БТПП Божидар Божинов обобщи направените предложения в три основни групи:

 1. Повишаване усвояемостта на средствата по еврофондове
  • засилване на участието на бизнеса в управлението и контрола по разходването на европейските средства;
  • обезпечаване на прозрачност.
 2. Подобряване на административното регулиране
  • по-широко участие на представители на бизнеса и на гражданското общество в изпълнението и контрола на определени административни дейности – аутсорсинг на административни дейности;
  • регламентация на статута на браншовите организации в един нормативен акт;
  • регламентиране на публично-частното партньорство;
  • приемане на Закон за лобирането;
  • електронен обмен на данни с администрацията – постепенно въвеждане на изискването за задължителен трансфер на данни с администрацията по електронен път с цел ограничаване на корупционната среда, бързина и по-ниски разходи; предвиждане на стимули за клиенти, изпращащи информация по електронен път чрез определянето на значително по-ниски такси;
  • приемане на предложенията на бизнеса за усъвършенстване на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  • въвеждане на изискването за задължително гласуване с цел ангажиране на всички слоеве на обществото в предстоящите избори;
  • намаляване на регулаторните режими;
  • въвеждането на клаузата за „мълчаливото съгласие” в специалните закони;
  • обвързване на възнаграждението на държавните служители със резултатите от тяхната дейност – въвеждане на пазарни измерители на дейността;
  • приемане на мерки от държавата за намаляване на междуфирмената задлъжнялост, чрез регламентиране и насърчаване на услугата факторинг.
 3. Подобряване в областта на данъчното облагане
  • Премахване на данъка върху дивидента;
  • Премахване на тавана на разходите за командировка;
  • Ясен регламент за освобождаване от ДДС на плащанията между партньори по международни проекти, финансирани със средства от ЕС;
  • Намаляване на срока за възстановяване на ДДС.

Предложенията се изпратиха до:
 1. 40-то Народно събрание
 2. Министерство на финансите
 3. Министерство на държавната администрация и административната реформа
 4. Министерство на образованието и науката
 5. Министерство на икономиката и енергетиката

 

 

Back   HOME

5 ноември 2008 г.