БТПП участва в заседание на Обществения съвет по управлението на средствата от ЕС

На 17 октомври 2008 г. в Министерски съвет се състоя заседание на създадения по инициатива на БТПП О бществен съвет по въпросите, свързани с координацията, планирането и управлението при усвояването на средствата от ЕС. Одобрени бяха правилата за работата на Съвета. Обсъдени бяха предложения за подобряване на процедурите при изготвяне, приемане и контрол на изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС, както и предложения за промени в нормативни документи, касаещи усвояването на тези средства.

Председателят на Палатата Божидар Божинов представи предложенията на членовете на Палатата, които са в 5 основни направления:

  1. Промяна на съотношението между представителите на държавата и бизнеса в Комитетите за наблюдение по Оперативните програми.
    БТПП предлага да се изравни броя на представителите на държавата и на бизнеса в Комитетите за наблюдение.
  2. Неприлагането на режима на държавна помощ “de minimis” по отношение на неправителствените организации при участието им по проекти.
    БТПП предлага да се изключи прилагането на режима на държавна помощ “de minimis” по отношение на неправителствените организации.
  3. Премахване на изискването за конфиденциалност на информацията спрямо представителите на работодателските организации в Комитетите за наблюдение. БТПП предлага отпадането на изискването за конфеденциалност с цел осигуряване възможност за представителите на бизнеса предварително да съгласуват своите позициите с фирмите-членове.
  4. Отпадане на ограничението за размера на командировъчните разходи по линия на проектите.
  5. Освобождаване от ДДС на паричните преводи между партньори по проектите.

 

.

 

Back   HOME

20 октомври 2008 г.