774 компании завзеха Европейския парламент

Сутринта Представители на българския бизнес участваха в учредяването на Европейски парламент на предприятията на 14 октомври 2008 год. в Брюксел. Събитието бе организирано от ЕВРОПАЛАТИ, Асоциацията на Европейските търговско-промишлени палати по повод 50 годишнината на организацията, в която членува и Българската търговско-промишлена палата.

В първата сесия на Европейския парламент на предприятията /ЕПП/ взеха участие 774 предприемачи от всички сектори от 45 Европейски държави. България е представена от бизнес делегация от 18 депутати и 8 наблюдатели, организирана от БТПП.

Основната цел на ЕПП е да покаже конкурентноспособността на Европейския бизнес, да сближи и подобри взаимоотношенията на предприемачите с Европейските институции и да ги включи в процеса на взимане на решения. Чрез тази инициатива търговско-промишлените палати целят да подпомагат и защитават интересите на бизнеса на Европейско ниво, като се стремят чрез дебати и гласуване да насърчават хората, които взимат решения да направят Европейския бизнес по-атрактивен и благоприятен.

Специфичните характеристики на фирмите, участници в ЕПП са както следва:

 • средна година на създаване - 1971. Най-старата компания сред тях е създадена 1817. Най-младата - през 2008 год.
 • средният оборот е 59 961 199 евро /в Евро зоната/
 • големина
  • 19% микро предприятия (0-9 служители )
  • 33% малки предприятия (10-49 служители ),
  • 26% средни предприятия (50-249 служители )
  • 22% големи компании (повече от 250 служители )
 • 49% вторичен сектор ( производство )
 • 48% третичен серкор ( услуги )
 • 3% първичен серкор ( селско стопанство )

Бизнесмени от цяла Европа дискутираха по следните въпроси:

 1. Бизнес без бариери
  Въпреки създаването на европейското икономическо пространство интегрираният вътрешен пазар в Европа все още не е реалност – остават бариери в много сектори, особено в производството и услугите. Това състояние има негативен ефект за фирмите – особено МСП. Днес, само около 8% от европейските МСП търгуват през граница в рамките на европейския вътрешен пазар. Фирмите в ЕПЕ обсъдиха дали трябва да има европейски патент и дали Европейската комисия трябва да помага на МСП да навлизат на нови пазари, допълнително на инициативите на национално ниво.

  Фирмите гласуваха по три въпроса:
  1. Бихте ли подкрепили създаването на обща европейска данъчна ставка за корпоративен данък?
   Мнозинството от фирмите отговориха утвърдително.
  2. Дали продължаващата липса на патент, признат в Общността разрушава европейския бизнес ?
   Повечето фирми отговориха положително.
  3. Трябва ли Европейската Комисия да помага на МСП да навлизат на нови пазари, допълнително на отделните национални инициативи ?
   Отново повечето фирми отговориха положително.

 2. Енергия и Околна среда
  Фирмите от ЕПП обсъдиха две теми – дали трябва да се сключват международни споразумения за подкрепа на вътрешната политика на ЕС за околната среда, както и как вземащите решения могат да подкрепят бизнеса да постигне целите 20/20/20 /до 2020 год. Европа да достигне 20% дял на енергия от възобновяеми източници, изхвърляне на 20% по-малко изгорели газове в сравнение с 1990 год. и консумация на 20% по-малко енергия от предвиденото за тази година./

  Фирмите дадоха гласа си по три въпроса:
  1. Смятате ли че трябва да има критерии за опазване на околната среда в търговете ?
   2/3 от компаниите казаха да.
  2. Бихте ли се съгласили да бъде направен енергиен одит в компанията Ви през следващите 12 месеца ?
   Отново преобладаващ положителен отговор.
  3. Трябва ли ЕС да се обвързва с още намаляване на изгорелите газове, дори и ако другите големи икономики не го правят ?
   На този въпрос фирмите отговориха отрицателно с голям брой въздържали се.

 3. Пазар на труда и предприемачество
  Компаниите в рамките на ЕПП обсъждаха въпросът – кои са основните бариери пред растежа на МСП. Те се обединиха около следните пречки:
  • административна тежест
  • данъци
  • труден достъп до финансиране
  • бариери пред търговията
  • трудово законодателство
  • липса на работна ръка
  Бяха представени данни, че 700 000 фирми в Европа годишно затварят врати поради една или друга подобна причина.

  Освен това фирмите дебатираха и как можем да се справим с разликите в търсенето и предлагането на трудовия пазар.

  Компаниите гласуваха следните въпроси:
  1. Трябва ли всеки закон, който не включва анализ ползи-разходи за МСП да се спира ?
   Компаниите отговориха утвърдително.
  2. Готова ли е Вашата компания да съдейства на местни образователни институции за разработване на обучителни програми за да се намали несъответствието на търсене/предлагане на работна сила и да се насърчи предприемаческото мислене ?
   С голямо мнозинство отговорът бе положителен.
  3. Подкрепяте ли развитието на европейска имиграционна политика, основана на икономическите нужди, например схемата „синя карта” ?
   Само 1/3 от компаниите бяха против.

 4. Оценка и справяне с финансовата криза
  В дискусията бе включен и един много актуален и важен за бизнеса въпроса – за начините за преодоляване на отрицателните резултати от световната финансовата криза. За момента отделните правителства обявяват подкрепа за банките, за депозитите, но все още никой не мисли за бизнеса.

  По тази тема фирмите гласуваха два въпроса:
  1. Трябва ли значително да променяте инвестиционната си стратегия в резултат от финансовата криза в момента?
   Фирмите отговориха на 70% утвърдително.
  2. Дали затегнатите условия за отпускане на банкови заеми през последните месеци значително повлия на достъпа до кредити за Вашия бизнес ?
   С много малка разлика преобладаваха положителните отговори.
  Основните заключения от последната дискусия бяха, че нито ЕС, нито САЩ ще могат да се справят сами с финансовата криза, за това е нужно сътрудничество на световно ниво.

Следващото заседание на Европейския парламент на предприятията ще се състои след 2 години.

 

Back   HOME

16 октомври 2008 г.