Среща на ръководството на БТПП с вицепремиера Меглена Плугчиева

На 7 юли 2008 г. Изпълнителния съвет на Българската търговско-промишлена палата се срещна с Меглена Плугчиева зам.министър-председател и министър по европейските фондове. В срещата участваха още Жени Динкова – началник отдел “Координация на проекти и програми” в Министерство на финансите, Ивет Жаблянова – директор “Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерство на икономиката и енергетиката, Мария Иванова и Евдокия Кръстева – съветници на вицепремиера Плугчиева.

Предмет на обсъждане на срещата бяха конкретни въпроси, свързани с усвояването на средствата по предприсъединителните фондове и оперативни програми на ЕС за България.

В хода на подготовката на срещата ръководството на БТПП проведе множество срещи с фирми, на които беше изразена загриженост от страна на предприемачите по забавените темпове на усвояване на средствата по европейските фондове. (до 2008 г. неусвоените средства надхвърлят 3 млрд. евро, което води до забавяне на развитието на българската икономика). В отговор на исканията на фирмите БТПП се ангажира да проведе срещи с представители на правителството за оказване на натиск и съдействие по дейностите, свързани с усвояването на средствата от ЕС.

В рамките на срещата от страна на БТПП бяха констатирани следните проблеми на база направено проучване сред фирми-членове на Палатата, Регионални търговско-промишлени палати/камари и членове на Съвета на браншовите организации при БТПП:

 1. забавена с 6 месеца оценка на над 300 проекта на фирми по Оперативна програма „Конкурентноспособност”
 2. с лаба координация между институциите, ангажирани с усвояването на средствата по европейските фондове.
 3. липса на информация при фирмите по отношение на предстоящи програми, както и по отношение на работата на Комитетите за наблюдение – има въведено изискване за конфиденциалност
 4. забава при оценка на подадени проекти (което обезмисля тяхното последващи изпълнение), забава при пускането на нови схеми, забава при изплащането на дължими суми на фирми-бенефициенти по програми, финансирани от предприсъединителните фондове.
 5. липса на паритет между представителите на държавата и представителите на бизнеса в Комитетите за наблюдение – срещу 6-ма представители на бизнеса държавата има 50 свои представители
 6. няма търсене на отговорност от държавни служители, допуснали забава при усвояването на европейските фондове.
 7. н атрупване на голям брой схеми по Оперативните програми, при условията на “de minimis”
 8. липса на прозрачност и информация, относно процеса на оценка на подадените проекти, което поражда съмнения в неговата обективност и безпристрастност
 9. сблъсък на корпоративни интереси при оценяването на подадените проекти
 10. с ложност на документите за кандидатстване и наличие на много неясноти в тях

По така формулираните проблеми БТПП направи следните конкретни предложения:

 1. Създаване на Оперативен съвет по жалби към заместник министър-председателя М. Плугчиева с участието на национално представителните бизнес организации, който да разглежда всички постъпили сигнали за нередности в процеса на усвояване на средствата по предприсъединителните фондове и Оперативните програми на ЕС за България.
 2. Да се ускори от Министерството на икономиката и енергетиката, в сътрудничество с национално представителните бизнес организации, разработването на проект на Критерии за избор на проекти по Приоритет 2.2.1 на ОП ”Конкурентноспособност” - създаването на мрежа от консултантски и информационни центрове”, при следните параметри:
  • Бенефициенти по проекта да са неправителствени организации
  • Вместо режим на минимална помощ de minimis да се прилагат режими, които не поставят ограничение за акумулиране на получената безвъзмездна помощ и не са ограничени до максимален размер или времева рамка – например режимите по Регламент на Съвета №70/2001 и Режим на Съвета 1628/2006
  • Да се определи пропорцията 80:20 съотношение проект-фирма при поемане на разходите за извършване на услуги от центровете
  • Бюджетът да бъде не по-малко от 40 млн. Евро
  • Възможност за бенефициентите да кандидатстват в консорциум с други партньорски организации.
 3. Финализиране на преговорите с Европейския инвестиционен фонд от страна на Министерството на икономиката и енергетиката и стартиране на схеми за кандидатстване по Приоритет 3 до края на сепрември 2008 г., при следните параметри:
  • Държавата следва да гарантира достъпа на микро, малките и средни предприятия до разнообразни финансови източници чрез насърчаване създаването на пазарно-ориентирана система от гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрокредитиране;
  • Предоставянето на финасовите ресурси да става с хоризонт 20 години, което изисква изричен ангажимент от страна на държавата за следване на единна политика в управлението на средствата по Приоритет 3 след 2013 година;
  • Да бъдат привлечени национално представителните работодателски организации при обсъждането на бъдещите споразумения с Европейския инвестиционен фонд по Приоритет 3.
 4. съгласувано с Министерството на финансите да се изключи прилагането на режима на държавна помощ “de minimis” по отношение на неправителствените организации при участието им по проекти
 5. въвеждане изцяло на електронен обмен на данни в процедурите по кандидатстване и отчитане на усвояването на средства по европейските проекти.
 6. освобождаване на държавни служители, които виновно не са изпълнили служебните си задължения, свързани с усвояването на средставата по европейските фондове
 7. детайлно разписване в длъжностните характеристики на държавните служители, работещи по европейски проекти, на техните задължения, с цел последващо адекватно търсене на отговорност
 8. промяна на на формата на Комитетите за наблюдение – изравняване на броя на представителите на държавата и на бизнеса
 9. премахване на изискването за конфиденциалност на информацията спрямо представителите на бизнес организациите в Комитетите за наблюдение с цел осигуряване възможност за предварително съгласуване на позициите със своите членове
 10. използване на схеми за държавна помощ, които не поставят ограничение за акумулиране на получената безвъзмездна помощ и не са ограничени до максимален размер или времева рамка – например режимите по Регламент на Съвета №70/2001 и Регламент на Съвета 1628/2006
 11. опростяване на документите за кандидатстване.

Срещата премина делово, с добра воля от всички страни и разбиране, че съществуващите проблеми могат да бъдат преодолени в рамките на активен диалог между държавата и бизнес организациите.

Вицепремиерът Меглена Плугчиева се ангажира да съдейства за ускоряване на дейностите по усвояването на средства от европейските фондове, както и с контрол за стриктното спазване на сроковете по изпълнението на задълженията от страна на държавната администрация.

 

 

Back   HOME

8 юли 2008 г.