Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП

На 29 май 2008 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе Общо събрание на Съвета на браншовите организации при БТПП.

Утвърдени бяха отчета за дейността на Съвета през 2007 г. и програмата за работата през 2008 г. Като основни приоритети в работата на Съвета залегнаха приемане на Закон за браншовите организации, разработване на проекти за усвояване на средствата по Оперативните програми и участие в подготовката на становища по проекти на нормативни актове, касаещи браншовете

Постъпиха предложения за организиране на среща с представители на Правителството и обсъждане на въпроси свързани с нарастващата инфлация и междуфирмената задлъжнялост.

Участниците в Общото събрание утвърдиха за председател на Съвета Николин Гавраилов – председател на Българската предприемаческа камара в строителството и избраха за зам.председатели Лъчезар Искров – председател на Национално сдружение “Недвижими имоти” и Пламен Иванов – Национален браншови пчеларски съюз.

Зам. председателят на БТПП Тодор Стайков е зам.председател на Съвета на браншовите организации по право като член на ИС на БТПП.

 

 

Back   HOME

30 май 2008 г.