Среща-дискусия с членовете на Съвета на браншовите организации

На 16 май 2008 г. в Българската търговско-промишлена палата се проведе среща-дискусия с представители на браншовите организации-членове на Съвета на браншовите организации при БТПП.

На срещата се дискутираха проблемите на фирмите в процеса на работа и се обсъдиха предложения за разрешаването им. Като основни проблеми бяха изтъкнати:

  • недостатъчна информация за кандидатстването по Структурните проекти на ЕС, както и невъзможността представители на браншовите организации да участват в Оценителните комисии;
  • нарастващата междуфирмена задлъжнялост;
  • високата инфлация.

Председателят на БТПП Божидар Божинов изтъкна необходимостта от приемането на Закон за браншовите организации, който да обхваща всички разпоредби и регламентира взаимоотношенията между държавата, общините и браншовите организации и да стимулира саморегулирането на лица, извършващи икономическа дейност.

Участниците в срещата се обединиха около идеята да се направи проучване сред членовете на отделните браншови организации относно основните икономически проблеми, както и трудностите с които се сблъскват при кандидатстването с проекти по Оперативните програми.

На база направените предложения БТПП ще изготви обща позиция по Оперативните програми, която ще се представи на Правителството.

 

 

Back   HOME

17 май 2008 г.