Среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели
с министър Петър Димитров за обсъждане на Обща позиция на работодателите по
Оперативна програма „Конкурентноспособност”,
проведена на 20.03.2008 г.

На проведената среща на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) с министър Петър Димитров, председателят на БТПП г-н Божидар Божинов, изложи позицията на работодателските организации по Приоритет 3 и по Приоритет 4 на Оперативна програма „Конкурентноспособност”.

По Приоритет 3 исканията на бизнеса са насочени към гарантиране от страна на държавата на създаване на система от пазарно-ориентирани гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрокредитиране; средствата да се предоставят по проекти с по-дълъг срок; предварително да се съгласуват действията на държавата по този приоритет с работодателските организации. Тези предложения бяха възприети от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), като се реши да не се чака финализиране на преговорите с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), а да се проведат разяснителни семинари за начина на действие и видовете продукти, които ЕИФ ще пуска на българския пазар като мениджър на средставата от 200 млн. евро по този приоритет.

По Приоритет 4 общата позиция на работадателските организации съдържаше предложения да се проведе обществена дискусия на проектите на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП и Българската агенция за инвестиции; в кратки срокове да бъдат разгледани проектите в Комитета за наблюдение (април 2008 г.); през месец май 2008 г. да бъдат пуснати първите търгове по този приоритет. С оглед на готовността на държавните агенции – институционални бенефициенти по този приоритет, МИЕ и АОБР се споразумяха проектът на Българската агенция за инвестиции да влезе за разглеждане в Комитета за наблюдение през месец април 2008 г. като преди това се направи обществена дискусия на проекта.

Беше дискутиран и въпросът за забавянето на подготовката на проект на насоки за кандидатстване по Приоритет 2.2.1 – създаване на мрежа от консултантски и информационни центрове. АОБР и МИЕ постигнаха договореност проекта на носоки за кандитстване по този приоритет да влезе за разглеждане в Комитета за наблюдение през месец април 2008 г. като преди това се направи обществена дискусия.

По предложението на АОБР да бъде намален гранта по схемата за технологично модернизиране на предприятия от 3-5 млн. евро на 150 хил. евро, от МИЕ направиха предложение за проекти, насочени в приоритетни за икономиката дейности, да се запази по-голям таван на помощта. Министър Димитров предложи, за да се гарантира прозрачността на процедурата за одобряване – големите проекти да се подлагат на обществена дискусия.

С пълния текст на общата позициа на АОБР по ОП Конкурентноспособност можете да се запознаете тук.


 

 

Back   HOME

21 март 2008 г.