Годишно заседание на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата

  На 18 март 2008 година се проведе редовното Годишно заседание на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Бяха приети Отчетът за дейността за 2007 г. и Програмата за 2008 г. на Палатата.

  В своето резюме по Отчетния доклад за дейността на БТПП през 2007 г. председателят на Управителния съвет г-н Божидар Божинов подчерта следните по-важни събития:

  1. Палатата обслужва 300 фирми дневно;
  2. БТПП е призната за най-голяма работодателска организация в България – с брой на членовете си над 49 000;
  3. БТПП увеличава членската си маса – ежемесечно със 167 нови фирми;
  4. Палатата спечели домакинството на Enterprise Europe Network за 7-годишен период
  5. Удвоен размер на исковете по международни арбитражни дела
  6. БТПП запази домакинството по проект „Асоциация на балканските палати” до 2009 г.
  7. Пуснат е „on - line” търговски регистър на БТПП, който чрез постигнатото свързване с други системи в и извън България, ще се превърне в платформа за маркетингово разменяне на информация между фирмите.

  В дейността на Палатата през 2008 г. бяха приети като общи за всяко направление ПРИОРИТЕТИТЕ:

  • Съвместна работа с представителите на държавата в Комитетите за наблюдение на Оперативните програма и информиране на бизнеса за възможностите за кандидатстване с проекти
  • Насърчаване на експортните възможности на българските фирми чрез различни инициативи с цел намаляване на външно-търговското салдо
  • Подкрепа на професионално обучение и на конкретни проекти в тази насока с цел преодоляване на недостига на висококвалифицирани кадри
  • Насърчаване на научно-техническото развитие и производството на високо технологична продукция
  • Насърчаване на електронната търговия и електронния обмен на данни
  • Намаляване на съществуващите регулаторни режими

  Програмата за дейността на БТПП, както и през предходните години, е отворена за предложения на нейните членове и ще бъде периодично актуализирана.

  Управителният съвет на Българската търговско-промишлена палата, след направения от председателя на УС анализ на състоянието на икономиката на България, разгледа също и предложения на членове на БТПП по предоставената от Министерството на икономиката и енергетиката „ВИЗИЯ 2013 – Концепция за експортна политика на България за периода 2008-20013”. Обобщеното Становище с позицията на членовете на БТПП, на Регионалните ТПП и на Съвета на БО към БТПП по конкретни текстове ще бъде изпратено до Правителството и до Народното събрание.

  В рамките на Становището на Контролния съвет на БТПП по Отчета на Изпълнителния съвет за 2007 г. председателят на КС на Палатата подчерта, че при счетоводното отчитане в БТПП са спазени изискванията на Закона за счетоводството, препоръчителния сметкоплан, счетоводни стандарти и другите нормативни документи; извършени са годишни инвентаризации на всички материални и нематериални активи, парични средства, вземания и задължения, като не са констатирани различия между фактическите наличности и счетоводните данни; всички дължими данъци и такси към държавния и общински бюджети са своевременно внесени, вноските за фондовете на общественото и здравно осигуряване са правилно изчислени и срочно направени. Данните показват, че БТПП има абсолютна финансова независимост и е способна да покрие всички свои задължения. Коефициентите за рентабилност и показателите за ефективност бележат значително подобрение.
  Беше подчертано, че през 2007 г. проведените проверки на дейността на БТПП - от   данъчни органи, вътрешен одитор и одиторите на „SGS-България” са констатирали, че БТПП е извършвала своята дейност законосъобразно и в съответствие с изискванията по  ISO 9000 : 2001.

 

 

Back   HOME

19 март 2008 г.