БТПП организира сесия „Жените в действие – движеща сила на Обединена Европа"
в рамките на форума на Централноевропейската инициатива

Организираната от БТПП сесия „Жените в действие – движеща сила на Обединена Европа” изцяло кореспондира с темата на Централноевропейския форум „Мобилизиране на ресурсите за общо бъдеще”, който се състоя в София на 20 и 21 ноември.

По-високият икономически растеж, по-високите равнища на заетост и по-голямото социално сближаване са немислими без равнопоставеното участие на жените във всички сфери на обществения живот. Това каза министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова по време на сесията, като направи кратък преглед на основните акценти на правителствената политика за насърчаване ролята на жените в икономиката на знанието.

Към второто тримесечие на 2007 г. броят на заетите жени е с близо 194 хиляди по-нисък от броя на заетите мъже. Същевременно коефициентът на заетост на жените достигна 57.7% и се повиши с повече от 7% в сравнение с предходната година. Предвижда се през 2009 г. да достигне 59,1%, а през 2010 г. - поставената от Лисабонската стратегия цел за общо равнище на заетост на жените от 60%. По данни за 2006 г. , обаче, средната работна заплата на жените е с около 18% по-ниска от тази на мъжете, посочи министър Емилия Масларова.
В България жените са представени на всички нива на вземане на решение, като 44% от българските представители в Европейския парламент са жени, 21% от народните представители също, а 24% са дамите - министри в правителството, 25 % от областните управители са жени, а 9,5 % от кметовете са жени, каза министър Масларова.

Данните сочат, че само 30 % от работодателите в България и около 33.7 % от самостоятелно заетите са жени.

Европейската година на равните възможности за всички - 2007 е инициатива, която дава допълнителен импулс за развитието на политиките в областта на равнопоставеността. В този смисъл страните-членки на европейския съюз, в т.ч. и България са изправени през следните предизвикателства:

  • Елиминиране на джендър-стереотипите в образованието, обучението, културата, медиите, пазара на труда и процесите на вземане на решения, за пълноценно участие на жените в обществения живот;
  • Провеждане на политики за повишаване участието на жените на пазара на труда и в управлението;
  • Въвеждане на въпроса с равнопоставеността на половете във всички политики и мерки, провеждани от държавните институции, социалните партньори и неправителствените организации;
  • Въвеждане на джендър-бюджетирането във всички политики, програми и проекти;
  • Усъвършенстване на нормативната уредба и засилване на административния капацитет на национално и регионално равнище за провеждане на политики за равните възможности на мъжете и жените.

Министър Масларова обобщи, че тези предизвикателства разкриват необходимостта от постигането на консенсус в нашето общество за важността на въпросите свързани с равните възможности на всички и по-конкретно с равните възможности на жените и мъжете и предприемането на обществено подкрепени политики за ефективно равенство на половете.

Лектори по време на сесията бяха и представители на Икономическата комисия на ООН за Европа, Министерството на икономиката, труда и предприемачеството на Хърватска, както и представителки на българския бизнес – Саша Безуханова, генерален директор на Hewlett Packard България и Радка Стаменова, управител на Меридиан 22.

 

Back   HOME

22 ноември 2007 г.