Класациите на Българската търговско-промишлена палата
„Фирми и холдинги, водещи в икономиката на България – ТОП-100” – 2007 г.
 


 

Новото издание на “ТОП-100” , за девета поредна година, представи председателят на Българската търговско-промишлена палата Божидар Божинов на пресконференция, състояла се на 1 ноември 2007 г .

Изданието съдържа:

  • 100 фирми, класирани по максималното изменение на приходите от продажби 2006 г. спрямо 2005 г.,
  • 300 фирми, класирани по печалбата, постигната на 100 лв. приходи от продажби.

БТПП извърши своите класации на фирми и холдинги, които са постигнали през 2006 г. най-високите в България икономически показатели.

Критериите, които са използвани за класациите на фирмите са класически и безпристрастни, прилагани и в световните класации на “Форбс”, “Форчън” и др., и са изключително от икономически характер.

Класациите на БТПП обхващат фирми от всички отрасли на национално ниво, като с всяка година се повишава тяхната представителност в национален план. Делът на фирмите, участващи в класациите, формират  55,03 % от Брутния вътрешен продукт на страната през 2006 г.  (27 млрд. лв.), при   55,23   %   (23,6 млрд. лв.) от БВП за 2005г.

Престижността на класациите на БТПП може да се онагледи чрез показателите на над 4 500 фирми, които са проявили желание за участие:

  • Приходите от продажби на участващите в класациите през 2006 г. спрямо участващите през 2005 г. нарастват с 20,41 % (67 млрд. и 426 млн. лв. / 55 млрд. и 996 млн. лв. ), докато в национален план, за всички фирми, приходите от продажби нарастват със 17,24 % (122 млрд. и 521 млн. лв. / 104 млрд. и 499 млн. лв.)
  • Брутният вътрешен продукт на участващите в класациите нараства с  14,29 % през 2006 г. спрямо 2005 г . (27 млрд. и 14 млн. лв. / 23 млрд. и 636 млн. лв.), при ръст на БВП в национален план 6,1 % по цени на съответната година (49 млрд. и 91 млн. лв. / 42 млрд. и 797 млн. лв.)
  • Приходите от продажби на представените в БТПП фирми възлизат на 67 млрд. и 426 млн. лв., т.е. 55,03 % от общо реализираните приходи от продажби в страната през 2006 г. (122 млрд. и 521 млн. лв.).
  • В класацията „ТОП-100” 58 % от фирмите са от сферата на услугите (в т.ч. търговия, транспорт, съобщения, туризъм, бизнес услуги) и 42 % от материалното производство (промишленост, строителство, селско и горско стопанство).

Фирмите, участващи в класациите са селектирани сред тези, които са приключили годината с печалба. Следващите критерии, използвани за класацията на фирмите са, както следва:

  • Избрани за 100 фирми, класирани по максималното изменение на приходите от продажби за 2006 г. спрямо 2005 г., при стартова стойност минимум 100 хил. лв. приходи от продажби през 2005 г. Така са показани фирмите с тежест за националната икономика и с много добър мениджмънт. Между фирмите от тази категория бе извършена допълнителна класация по приходите от продажби и печалбата на 100 лв. приходи от продажби за 2006 г.
  • Показани са 300 фирми, класирани по печалбата постигната на 100 лв. приходи от продажби. Между фирмите от тази категория бе извършена допълнителна класация по печалбата и приходите от продажби през 2006 г. и ръста в приходите от продажби  2006 / 2005 г.

Изводите, които се налагат от резултатите на фирмите през 2006 г. са, че:

  • Резултатите на икономическите показатели на фирмите, регистрирани в БТПП и участващи в класациите са значително по-високи от останалите фирми, което е показателно за влиянието на БТПП в стопанския живот на страната.
  • Измененията в приходите от продажби 2006 / 2005 г., ръстът на печалбата и на приходите от продажби са значителни и дават сигурност за успешна дейност през 2007 г., по-специално на фирмите регистрирани в БТПП, което е гаранция за успешното им интегриране в икономиката  на  ЕС.

Класациите са насочени към инвеститорите и стопанските дейци с примерите за най-добрите прилагани практики в България – отличен мениджмънт и адекватно стопанско поведение в конкурентна среда, както и откритост и достъпност до фирмените финансови резултати и постижения.

Селекцията на водещите фирми е извършена по годишните финансови отчети на 4 959 фирми, предали своите финансови отчети в БТПП или публикували своите резултати в специализирани икономически издания и интернет-сайтове, съгласно изискванията, определени в чл. 40 от Закона за счетоводство  до  15 юли 2007 г.


 

Back   HOME

1 ноември 2007 г.