БТПП и Райфайзенбанк ще подпомагат малкия бизнес при усвояване на средства по Европейските фондове

Споразумение за сътрудничество подписаха днес Цветан Симеонов, Зам.Председател на Българската търговско-промишлена палата и Момчил Андреев, Председател на Управителния съвет на Райфайзенбанк. Двете институции ще обединят усилията си в подкрепа на малкия и среден бизнес за успешното кандидатстване с проекти по структурните фондове и тяхното успешно усвояване.

С подписването на настоящото Споразумение БТПП и Райфайзенбанк имат за цел да създадат сигурност за фирмите по изпълнение дейностите по одобрения проект, както и да предложат на бизнеса една цялостна схема на услуга – от консултация и написване на проект до обезпечаване на финансиране за стартиране на дейностите.

Българска търговско-промишлена палата има готовност да консултира фирмите по програма „Конкурентноспособност”на ЕС, основен източник за подпомагане развитието на бизнеса, както и да им съдействува при подготовката на проектни предложения по основните приоритети на програмата, свързани с технологично обновление и внедряване на нови продукти, внедряване на международно признати стандарти, защита на индустриална собственост, въвеждане на енергоспестяващи технологии в производството и иновативни дейности. БТПП разполага с база данни от консултанти и консултантски фирми, които ще бъдат на разположение на бизнеса за съдействие и написване на проект по програма „Конкурентноспособност”. Консултантите са групирани по приоритетни мерки на програмата, което ще осигури професионален капацитет при подготовката на обоснован бизнес план, основна част и фундаментален елемент при развитието на успешна проектната идея.

Райфайзенбанк предлага специализирани кредитни продукти и банкови услуги за малките и средни фирми, които целят финансиране на изпълнението на проектите по Оперативните програми, след стартирането на тръжните процедури. Кредитите са съобразени по вид, размер и срокове с реалните потребности на бенефицентите, както и със спецификата и механизмите за предоставяне на грантови средства от Еврофондовете. Банката ще финансира до 100% от проектите на бенефициентите при конкурентни условия.

 

Back   HOME

08 октомври 2007 г.