Основни препоръки на УС на БТПП за улесняване на предприемаческата дейност

На 28 май 2007 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. Членовете на УС приеха Отчет за дейността през 2006 г. и Програма за настоящата година. Обсъдени бяха предизвикателствата пред българските фирми в условия на динамично променяща се конкурентна среда след присъединяването към Общия европейски пазар.

В хода на дискусията бяха засегнати голям набор от въпроси, засягащи икономическата среда, като се реши акцент да се постави върху следните предложения към държавата:

  • преразглеждане на режима на солидарната отговорност при възстановяване на данъчния кредит по Закона за данъка върху добавената стойност (чл. 177 от този закон), при неизправност на доставчици по веригата на договорните връзки;
  • възстановяване на режима на необлагане с данък на получените от работниците и служителите социални разходи, заплащани от работодателя (чл. 24, ал. 2, т. 9 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с чл. 205 от Закона за корпоративното подоходно облагане);
  • приспадане изцяло от облагаемата печалба на пълния размер на вноските за доброволно пенсионно осигуряване (чл. 204, т. 2, б. „а” от Закона за корпоративното подоходно облагане);
  • въвеждане в пълнота на режима на семейното подоходно облагане;
  • освобождаване от данък на работниците и служителите за получените от тях командировъчните разходи над нормативно посоченото ограничение (чл. 24, ал. 2, т. 5, б. „б” от Закона за данъците върху доходите на физическите лица);
  • освобождаване от данък на формирания в предприятията преоценъчен резерв (чл. 34 от Закона за корпоративното подоходно облагане);
  • нормативно да се регламентират обективни критерии, с които общините да се съобразяват при определянето на такса смет (чл. 7 и чл. 8 от Закона за местните данъци и такси);
  • ускоряване на процеса по извършването на всички действия от страна на държавните органи за ефективното усвояване на средствата от европейските фондове.

Членовете на Управителния съвет на БТПП единодушно решиха да продължат, чрез използването на всички законови средства, действията по защита правата на БТПП върху сградата на ул. „Парчевич” №42.

С позицията на УС на БТПП ще бъдат запознати компетентните държавни органи.

От Ръководството на БТПП


 

Back   HOME

29 май 2007 г.